Nyelvtan

2 minute read

Tőszámnév (cardinalia) Sorszámnév (ordinalia) Szorzószámnév (adverbia numeralia) Osztószámnév (distributiva) 1 unus, una, unum primus,-a,-um semel singuli,-ae,-a 2 duo, duae, duo secundus3 bis bini, -ae,-a 3 tres, tria tertius3 ter terni, -ae, -a 4 quattuor quartus3 quater 5 quinque quintus3 quinquies 6 sex sextus3 sexies 7 septem septimus3 stb:-ies 8 octo octavus3 9 novem nonus3 10 decem decimus3 decies deni,-ae,-a 11 undecim undecimus3 duodeni,-ae,-a 12 duodecim duodecimus3 13 tredecim 14 quattuordecim 15 quindecim 16 sedecim 17 septendecim 18 duodeviginti 19 undeviginti 20 viginti vicesimus3 21 unum et viginti 28 duodetriginta 29 undetriginta 30 triginta tricesimus3 40 quadraginta quadragesimus3 50 quinquaginta quinquagesimus3 60 sexaginta sexagesimus3 70 septuaginta septuagesimus3 80 octoginta octogesimus3 90 nonaginta nonagesimus3 100 centum centesimus3 123 centum viginti tres 200 ducenti,-ae,-a3 ducentesimus3 300 trecenti,-ae,-a3 trecentesimus3 400 quadringenti3 500 quingenti3 600 sescenti3 700 septingenti3 800 octingenti3 900 nongenti3 nongentesimus3 1000 mille millesimus3 2000 duo milia bis millesimus3 10000 decem milia 100000 centum milia NB (Nota bene!

1 minute read

Péter azt mondta, hogy ő ártatlan. Tagadom,hogy ez igaz. Úgy vélem, tévedtél ebben a dologban. Hallottam, te leszel a legszorgalmasabb. Hisszük, hogy a lélek halhatatlan. A barátom azt mondta, hogy holnap nálunk lesz. Mindig azt kívántam, hogy legyetek boldogok. Caesar megparancsolta, hogy a tábort erősítsék meg. Nom. cum inf. Úgy látszik, hogy te boldog vagy. A katonáknak megparancsolták, hogy építsenek tábort. Azt gondolják, hogy itt aranyat találnak.

3 minute read

ACTIV INDICATIVUS ACTIV CONIUNCTIVUS praesens praeteritum futurum praesens praeteritum I m p e r f e c t u m Imperfect. tő + -o -s -t -mus -tis -nt sum, es, est, sumus estis, sunt Imperfect. tő + -bam -ebam -bas -ebas -bat -ebat -bamus -ebamus -batis -ebatis -bant -ebant eram, eras, erat eramus, eratis, erant Imperfect.

1 minute read

néhány hasznos táblázat pdf formátumban főnévragozás igeragozás melléknévragozás szólások istenek igenevek mondatrövidítő szerkezetek névmások ragozási táblázatok számnevek szólások

6 minute read

  1. Accusativus cum infinitivo (Acc. cum inf.) A mondat tárgyára vagy alanyára vonatkozó mellékmondatot tömörít, azaz alárendelt tárgyi vagy alanyi mellékmondatot helyettesítő szerkezet. Részei: vezérige (verbum regens) + accusativus + infinitivus (6 fajta) Video patrem venire. Látom, hogy az apám jön. A vezérige lehet activ vagy deponens ige. Ha főmondat alanya és az ACI acc-a ugyanarra a személyre vonatkozik, akkor a se visszaható névmás a szerkezetben.

2 minute read

I. Közelre mutató névmás (ez) Sing. Plur. Nom. hic, haec, hoc hi, hae, haec Acc. hunc, hanc, hoc hos, has, haec Gen. huius horum, harum, horum Dat. huic his Abl. hoc, hac, hoc his II. Távolra mutató névmások (az) Sing. Plur. Nom. ille, illa, illud illi, illae, illa Acc. illum, illam, illud illos, illas, illa Gen. illius illorum, illarum, illorum Dat. illi illis Abl. Illo, illa, illo illis III.