Biblia

Bábel

Biblia - Bábel

Biblia - Bábel

1 minute read

Bábel 11,1 Mind az egész földnek pedig egy nyelve és egyféle beszéde vala. 11,2 És lőn mikor kelet felől elindultak vala, Sineár földén egy síkságot találának és ott letelepedének. 11,3 És mondának egymásnak: Jertek, vessünk téglát és égessük ki jól; és lőn nékik a tégla kő gyanánt, a szurok pedig ragasztó gyanánt. 11,4 És mondának: Jertek, építsünk magunknak várost és tornyot, melynek teteje az eget érje, és szerezzünk magunknak nevet, hogy el ne széledjünk az egész földnek színén.

Bűneset

Biblia - Bűneset

Biblia - Bűneset

3 minute read

Bűneset 2,25 Valának pedig mindketten mezítelenek, az ember és az ő felesége, és nem szégyenlik vala. 3,1 A kígyó pedig ravaszabb vala minden mezei vadnál, melyet az Úr Isten teremtett vala, és monda az asszonynak: Csakugyan azt mondta az Isten, hogy a kertnek egy fájáról se egyetek? 3,2 És monda az asszony a kígyónak: A kert fáinak gyümölcséből ehetünk; 3,3 De annak a fának gyümölcséből, mely a kertnek közepette van, azt mondá Isten: abból ne egyetek, azt meg se illessétek, hogy meg ne haljatok.

Káin és Ábel

Biblia - Káin és Ábel

Biblia - Káin és Ábel

2 minute read

Káin és Ábel 4,1 Azután ismeré Ádám az ő feleségét Évát, a ki fogad vala méhében és szűli vala Kaint, és monda: Nyertem férfiat az Úrtól. 4,2 És ismét szűlé annak atyjafiát, Ábelt. És Ábel juhok pásztora lőn, Kain pedig földmívelő. 4,3 Lőn pedig idő multával, hogy Kain ajándékot vive az Úrnak a föld gyümölcséből. 4,4 És Ábel is vive az ő juhainak első fajzásából és azoknak kövérségéből. És tekinte az Úr Ábelre és az ő ajándékára.

Lukács evangéliuma

Biblia - Lukács evangéliuma

Biblia - Lukács evangéliuma

14 minute read

Lukács evangéliuma Lk 1.1 Mivel már sokan megkísérelték, hogy a köztünk beteljesedett eseményeket leírják, úgy, Lk 1.2 ahogy ránk maradt azoktól, akik kezdettől fogva szemtanúi és szolgái voltak az Igének, Lk 1.3 jónak láttam én is, hogy elejétől kezdve mindennek szorgalmasan utánajárjak, és sorban leírjak neked mindent, tiszteletreméltó Teofil, Lk 1.4 hogy meggyőződjél róla, mennyire megbízhatók azok a tanok, amelyekre tanítottak. Lk 1.5 Heródesnek, Júdea királyának korában élt egy Abia osztályából való Zakariás nevű pap.

Máté evangéliuma

Biblia - Máté evangéliuma

Biblia - Máté evangéliuma

13 minute read

Máté evangéliuma Mt 1 Mt 1.1 Jézus Krisztus, Dávid fiának, Ábrahám fiának nemzetségtáblája. Mt 1.2 Ábrahám nemzette Izsákot, Izsák nemzette Jákobot, Jákob nemzette Júdát és testvéreit. Mt 1.3 Júdának született Perec és Szerach, Támártól. Perec nemzette Hecromot, Hecrom nemzette Aramot. Mt 1.4 Aram nemzette Aminadabot, Aminadab nemzette Nachsont, Nachson nemzette Salmont. Mt 1.5 Salmonnak született Boász, Ráchábtól. Boásznak született Jobed, Ruttól. Jobed nemzette Izájt, Mt 1.6 Izáj nemzette Dávid királyt. Dávidnak született Salamon, Urija feleségétől.

Teremtés

Biblia - Teremtés

Biblia - Teremtés

6 minute read

Teremtés Teremtés 1,1 Kezdetben teremté Isten az eget és a földet. 1,2 A föld pedig kietlen és puszta vala, és setétség vala a mélység színén, és az Isten Lelke lebeg vala a vizek felett. 1,3 És monda Isten: Legyen világosság: és lőn világosság. 1,4 És látá Isten, hogy jó a világosság; és elválasztá Isten a világosságot a setétségtől. 1,5 És nevezé Isten a világosságot nappalnak, és a setétséget nevezé éjszakának: és lőn este és lőn reggel, első nap.