37 minute read

Tartalomjegyzék

A

   
a / ab/ abs-(abl.) ­tól, -től
­abeo 4 (-ire) abii abitum elmegy, eltávozik, áttér valamire
abstinentia, ­ae f önmegtartóztatás,
absum, abesse, afui távol van, hiányzik
absurdus 3 hamis hangzású, helytelen
abundo 1 kiárad, bővében van, dúskál
abutor 3 (abuti) abusus sum visszaél vmivel, (abl.)
ac és, mint, mintha
academia –ae f akadémia, iskola
accedo, acceder accessi accessum odalép, járul (dat.), megközelít, jut
accepto 1 –avi ­atum elfogad
accipio 3 accépi, acceptum kap, elfogad,(el)nyer, befogad, hall
accuso 1 vádol
acer, acris, acre éles, kemény, heves, ádáz
acies, -ei f csatasor, hadirend, szem
actio –onis f cselekvés, tárgyalás
ad (acc.) ­hoz, ­hez, ­höz, ­ra, ­re, ig
addo 3 addede additum hozzáad, odasorol, rárak, megtold, kiegészít vmit (dat)
adeo adire .ii (-ivi) -itum odamegy, járul (acc.), vállal
administro 1 hozzásegít, irányit, kormányoz, ellát
admirabilis, ­e csodálatra méltó
adsum (assum), adesse, adfui (affui) ott van, jelen van
advenio 4 ­veni, ventum odajön, eljön, megérkezik
adventus -us m megérkezés, eljövetel
adverto 3 –ti –sum odafordít, odairányít, figyel
aedes-is f ház, lakás, szentély, épület
aedificium, ­i n. épület
aedifico 1 épít(kezik)
aedilis, ­is m. aedilis tisztviselő
aeger, aegra, aegrum beteg
aequo 1 egyenlő vé tesz, kiegyenlít, ellensúlyoz, viszonoz, felér
aequor, ­oris n. síkság, tenger
aes, aeris n bronz, érc
aestimo 1 becsül, értékel valamire (gen; abl), vél, gondol
aetas, aetatis f kor
aeternus 3 örök
ager, agri m szántóföld
agito 1 hajszol, hajlít, foglalkozik, tárgyal
agnus, ­i m. bárány
ago 3 egi, actum hajt, tárgyal, tesz, csinál, cselekszik, él, kormányoz
agricola –ae m földműves
ait igent mond(ott), így szól(t) (aio igéből; hiányos ragozás)
albus 3 fehér
alea, ­ae f kocka
alienus 3 idegen, másé
aliquis, aliquid valaki, valami
alius, alia, aliud más(ik)
almus 3 tápláló, éltető , kegyes
alo alere,alui alitum táplál
alter, altera, alterum egyik, másik, második
altus 3 magas, mély
alvus, ­i f has, anyaméh
amica, ­ae f barátnő
amicus-i m barát
amo1 szeret, kedvel
amor-oris m szeretet, szerelem
an agy, vajon?
angelus, ­i m. angyal
anima-ae f lélek, lelkület, szellem; lélegzet, élet
animal, ­is n. állat
animus-i m lélek, lelkület, lelkesedés, lelkierő indulat, kedv
annus-i m év
ante (acc) elő tt, elé
antiquus 3 régi
apparo 1 előkészít, felszerel, rendez
appello 1 nevez (akit, aminek: kettős acc.)
appono 3, ­posui, ­positum hozzátesz, hozzácsap
apto 1 alkalmaz, vmihez illeszt, előkészít vmire (+dat.)
apud (acc) ­nál, ­nél, közelében
aqua-ae f víz
aquila, ­ae f. sas
ara, ­ae f. (áldozati) oltár
arbitror arbitrari arbitratus sum ítél, vél, gondol: feltételez
arbor -oris f (élő ) fa
arceo arcere (2) arcui távol tart, elhárít (+abl.)
ardeo 2 arsi, arsurus ég, lángol, (fel)hevül
argumentum, ­i érv, bizonyíték
arma-orum n fegyver(ek), fegyverzet: háború
armo 1 felfegyverez, fegyverbe állit
arrogans, ­antis dölyfös, önhitt, elbizakodott
ars, artis f mesterség, művészet, ügyesség, módszer, mesterkedés, cselfogás: hivatás, tulajdonság
arx arcis f fellegvár
aspecto 1 (meg)néz, figyel, les
aspicio 3 aspexi aspectum meglát, megpillant, rátekint, megnéz, szemügyre vesz
at (ám)de, ellenben, pedig
ater, atra, atrum fekete, sötét, gyászos, szomorú
atomus, ­i f atom
atque / ac és
auctor -oris m,f szerző
auctoritas -atis f tekintély, példamutatás, felhatalmazás
audax (-acis) merész, vakmer
audeo 2 ausus sum mer, merészel
audio 4 -ivi,-itum (meg)hall(gat)
augeo 2 auxi, auctum növel, gyarapít,fokoz
augur, ­is m madárjós
augurium, ­i n. madárjóslás
aula, ­ae f csarnok, udvar(tartás), (királyi) palota
aut vagy, akár
autem pedig
autumnus, ­i m ősz
auxilium -i n segítség; plur. segédcsapatok
ave, avete üdvözlégy, Isten hozott
avis, ­is f. madár

B

   
balneum, ­i n. fürdő
barba, ­ae f szakáll
barbarus 3 külföldi, idegen, műveletlen, barbár
beatus 3 boldog, szent; virágzó, termékeny
bello 1 hadakozik, harcol
bellum- i n . háború, harc, had
bellus 3 csinos, szép, kedves
benignus 3 kegyes, jóakaratú, jóságos, jószívű, jótékony
bestia, ­ae f. vadállat
bibo 3 bibi iszik; felszí
bis kétszer, kétszeresen
bonus 3 jó, derék, jótékony, kedvező; jókora
bos, bovis m. f. ökör, tehén, marha
brevis ,-e rövid; rövid életű

C

   
cado cadere cecidi casurus (el)esik, földre zuhan, lehull, elbukik, lenyugszik: jut
caecus 3 vak, sötét; elvakult
caedes -is f gyilkosság, megölés, öldöklés, mészárlás
caelum -i n ég, égbolt, menny
campus-i m mező rét, síkság
candidus 3 ragyogó, hófehér, ősz (haj), csillogó; becsületes, nyílt(szívű), őszinte, nyájas
canis, ­is m . kutya, eb; kopó
cano 3 cecini can(ta)tum (meg)énekel, dalol, zeng
cantor, ­oris m. énekes, kántor
cantus,­us m ének(hang), éneklés, zene(szó), dal, szó(zat)
canus 3 ősz, szürke, deres
capella, ­ae kiskecske, kecskegida, gödölye
capillatus 3 hajas, hajjal benőtt
capillus, ­i m haj(szál), szőr; hajfürt
capio 3 cepi captum kap, fog, elfoglal, megfog, megragad, felfog, megért
capto 1 –avi –atum kapdos valami után, fogdos, vadászik valamire, megfogni igyekszik
caput -itis n fej, fejezet, főrész, vezető
carmen -inis n dal, ének, költemény; rejtvény
caro, ­nis f hús, test
carus 3 drága, kedves, szeretett
casa, ­ae f. ház, kunyhó, házikó
castra -orum n. tábor(hely) (csak plur.)
causa -ae f ok, ügy; vád
caveo 2 cavi cautum óvakodik, őrizkedik vmitől , vigyáz vmire (acc.) gondoskodik: kiköt
cedo 3 cessi cessum lép(ked), (el)megy, távozik, átszáll; enged
celeber, ­bris, ­bre látogatott: ünnepi
celebro 1 ünnepel, megül, tisztel ismeretessé tesz, foglalkozik vmivel (acc.)
celer, celeris celere gyors, fürge, sebes, sietős
celsus 3 magas, kiemelkedő; fennhéjázó
cena, ­ae f étkezés, ebéd, lakoma, Utolsó vacsora
ceno 1 ebédel, étkezik, eszik
censeo 2 -sui, sum vél, gondol, számba vesz, javasol
censor, ­oris m bíró, vagyonbecslő
centum száz
cerno 3 crevi, cretum lát, észrevesz, elválaszt, megkülönböztet, eldönt
certus 3 biztos, bizonyos, határozott
ceterum egyébként, különben
ceterus 3 a többi, egyéb, más
charta, ­ae f papiruszlap, papír(hártya), irat, írásmű, könyv, tan
cibus, ­i m. élelem, étel, táplálék; evés, étkezés
circa (acc) körül (időmérték)
circumdo 1 ­dedi, ­datum körülrak, körülvesz, belefoglal
circus, ­i m cirkusz
citra cis + acc. vmin innen, belül
citus 3 gyors, sebes; korai, rövid
civilis e polgár(i)
civis, -is m,f . polgár
civitas, -átis f polgárság, polgárjog, városállam, nép
clamo 1 kiált, kiabál; hangoztat, hajtogat, hív
clarus 3 ragyogó, világos, tiszta; híres, kiváló
classis, -is f osztály, csapat, hajóhad
coepi, coepisse coeptum (el)kezd, megkezd, kezdődik, (meg)indul
cogito 1 gondolkodik, elmélkedik, meggondol, szándékozik, törekszik
cognomen, ­inis n melléknév
cognosco 3 cognovi cognitum észrevesz, lát, megismer, ráismer, megtud
cogo 3 coegi, coactum erőltet, kényszerít, késztet, együtt hajt, egybeterel, gyötör
colligo 3 collegi, collectum összeszed, összegyűjt, leszüretel: következtet
collis-is m halom, domb
colloquium, ­ii n beszélgetés, megbeszélés
colloquor colloqui collocutus sum beszél, beszélget, értekezik
colo 3 colui cultum művel, tisztel, ápol
color, ­oris m. szín
colossus, ­i m. óriási szobor
columba, ­ae f. galamb
coma, ­ae f haj, lomb: üstök
comes,-itis m, f útitárs, kísérő, csatlós, cinkos
communis, -e közös, általános, közönséges
compleo 2 -evi, -etum megtölt, teljesít, betölt ­ pass. beteljesedik
compono 3 -posui,-positum összerak, elrendez, elhatároz, összeilleszt, egybetesz, egyesít
concordia-ae f egyetértés
condo 3 condidi conditum megalapít, elrejt, alkot, dug, gyűjt, fejt
coniugium,­ii n házasság
coniungo 3 -iunci, -iunctum összeköt, ­fűz, egyesít
coniunx, -iugis m, f házastárs, férj, feleség, hitves
consilium-ii n tanács, terv, megfontolás, határozat
consono 1 együtt zeng, összhangban van
constans, -antis állandó, állhatatos
constantia, ­ae f állandóság, állhatatosság
construo 3, ­struxi, ­structum összerak, megépít, szerkeszt, felhalmoz
consul, -is m consul
consulo 3 -sului,-sultum mégkérdez, tanácsot kér vkit(acc.), gondoskodik vkiről, törődik vkivel (dat.),
continuo 1 összeköt, egyesít, valamihez kapcsol
continuus 3 összefüggő, szakadatlan, folytonos, állandó
contra (acc.) ellen, szemben adv. szemközt; ellenben, viszont, ezzel szemben
contraho 3, ­traxi, ­tractum összevon, ­gyűjt, ­szed; elborít
conturbo 1 megzavar, háborgat, összezavar
convenio 4 convéni, conventum összejön, találkozik vkivel (acc.), megérkezik, összegyűlik, egyetért, megfelel, illik ( + dat.)
copia-ae f bőség, tömeg, lehetőség, készlet, alkalom; csapat
cor, cordis n szív
cornu, -us n szarv, szaru; kürt
corona, ­ae f. (győzelmi) koszorú, korona
corpus, -oris n test, tetem, holttest; szerv, testület
corrumpo 3 -rupi, -ruptum megront, elront
cotidie naponként, mindennap
cras holnap
crassus 3 vastag, kövér, sűrű, durva
credo credere credidi creditum hisz(dat. vagy in+acc.), vél, gondol, rábíz ( +dat.)
creo 1 ­avi –atum választ, terem, nemz, szül, létrehoz, teremt, alkot
cresco 3 crevi, cretum nőnövekszik, gyarapszik
creta, ­ae f kréta, agyag(os föld)
crimen -inis n vád, bűn, vétek
crudelis,-e kegyetlen
cruor, ­oris m. vér
crux, crucis f. kereszt(fa), bitófa, kín, gyötrelem
culpa -ae f bűnn, vétek, hiba
cum amikor, mivel, miután, midőn, minthogy; (ám)bár
cum (abl.) ­val, ­vel, ­stul, ­stül
cunctus 3 összes, egész, teljes, plur. valamennyi, minden
cupido, ­inis m. vágy, kívánság
cupidus 3 vágyódó, vágyakozó, sóvárgó (amire: gen.), kapzsi
cupio 4 -ivi, -itum vágyódik, óhajt, kíván, áhít
cur miért?
cura-ae f gond, ápolás, gondoskodás, aggodalom, felelősség
curo 1 –avi –atum gondoz, ápol, gondoskodik, rendel, ­tat, ­tet,
curriculum, ­i n (kis) versenykocsi
curro 3 cucurri,cursum fut, szalad, rohan, siet; folyik
currus, ­us m (diadal­ v. verseny)kocsi, (hadi) szekér; fogat
custodia, ­ae f őrség, őrhely, őrizet

D

   
damno 1 elítél, kárhoztat vmire (gen.)
daps, dapis f (áldozati) lakoma; étek, étel
de (abl) ­ról, ­ről, ­ból, ­ből
dea-ae f istennő
debeo 2 debui debitum tartozik vmivei (acc.), köteles, kénytelen, kell
debilis 2 erőtlen. gyenge
decem tíz
deceo 2, ­ui illik (+acc.)
decor, ­oris m. ékesség, szépség
decoro 1 díszít, ékesít
decorus 3 ékes(ített), díszes, szép, ékes, nemes
deresco 3, ­crevi, ­eretum kisebbedik, fogy, apad
decretum, ­i n határozat, rendelet
decus, ­oris m dísz, ékesség: kitüntetés, érdem
dedeceo 2, ­ui nem illik, szégyenére válik (acc.)
dedico 1 –avi ­atum felajánl, szentel
defendo 3 -fendi, -fensum véd(elmez), megóv, oltalmaz, távol tart; mentségül kijelent
deformo 1 alaktalanná tesz, elcsúfít
dehinc innen (kezdve), ezután, ezentúl
deinde azután, ezután, azonkívül
delecto 1 gyönyörködtet, megörvendeztet, szórakoztat, pass. gyönyörködik
deligo 3 delegi, delectum megválaszt, kiválaszt, kiválogat, elkülönít
demonstro 1 megjelöl, megmutat, bemutat
demoveo 2, ­movi, ­motum elmozdít, kimozdít, visszatart, meghat
dens, dentis m. fog, agyar
desertum, ­i n. puszta, sivatag
desertus 3 elhagyott, puszta, kietlen
desiderium, ­ii n. vágy, kívánság, gyönyörűség: szükséglet
designo 1 jelöl, jelent
deus-i m isten (Deus, ­i m az Isten)
dexter 3 jobb (oldali)
dextera, ­ae f jobb kéz, kézadás, ígéret
dialogus, ­i m beszélgetés, párbeszéd
dico 3 dixi dictum mond, szól, nevez, elbeszél: pass. hírlik, hírneve van
dico 1 felajánl, odaad
dictator, ­oris m. diktátor
dies, ­ei m. f. nap, nappal in dies napról napra
difficilis, -e nehéz, súlyos, nem könnyű
digitus, ­i m. ujj
dignus 3 méltó: rászolgált (+abl.)
diligo 3 -lexi, -lectum szeret, becsül
diploma, ­atis n okirat, oklevél
dis, ditis gazdag: szemn. az alvilág istene
disco 3 didici tanul. megtud, megismer, (meg)tanul
discordia, ­ae f széthúzás, viszály
dissimilis 2 elütő, eltérő, különböző (nem hasonló)
diu régóta, sokáig
diuturnus 3 hosszan tartó, hosszú élető, tartós, maradandó
diva, ­ae f istennő
dives, (-vitis) gazdag
divinus 3 isteni
divitiae, -arum f kincsek, gazdagság
do 1 dedi datum ad, nyújt, oszt; okoz bracchia dat karját fonja vmi köré, átölel
doceo 2 docui, doctum tanít, oktat (akit, amire: kettős acc.) tudat; kifejt, előad
doctrina, ­ae f tan, tudomány
dogma, ­ae f (­atis n.) dogma, (tan)tétel
doleo 2 dolui doliturus fájlal, bánkódik, szomorkodik
dolor -orism fájdalom, szenvedés
domi otthon, a házában
domi militiaeque békében és háborúban
domina-ae f űrnő
dominus –i m úr
domus-us f ház, lakóhely, otthon, család
donec míg(nem), amíg
dono 1 adományoz, (meg)ajándékoz
dormio 4 -ivi, -itum alszik
dos, dotis f hozomány, nászajándék
dubito1 kételkedik, habozik, tétovázik
dubium, ­ii n kétség, kétely
duco 3 duxi, ductum vezet, visz valahová, előhoz, felvon; vél, tart; vonul
dum mialatt, míg, miközben; csakhogy
duo duae, duo kettő, két
durus 3 kemény, kegyetlen, nehéz; kitartó, edzett
dux, ducis m vezetővezér / dux gregis pásztor

E

   
e, ex (abl) ­ból, ből; ­tól, ­től; közül, elől; alapján, szerint
ecce íme!, lám!
ecclesia, ­ae f egyház, templom
edo 3 edidi editum kiad, kimond, szül; hallat, folytat
ego én
eloquentia, ­ae f ékesszólás
en íme, lám
enim mert, ugyanis, mindenesetre
ensis, ­is m kard, szablya
eo 4 ii (ivi) itum megy, jár, halad, távozik; múlik
epistola-ae f (költői) levél
eques-itis m lovas, lovag
equus-i m
ergo tehát
erro 1 eltéved, bolyong, téved, tévelyeg, kószál, kóborol; kanyarog
error, ­oris m. bolyongás, tévedés, tévelygés, hiba; megtévesztés
erubesco 3 ­rubui, ­ elpirul, megszégyenül
et és, is; vagyis, tudniillik, hiszen
et­et mind-mind, egyrészt-másrészt, egyfelől - másfelől, is-is
etenim mert, ugyanis, hiszen
etiam (még) …. is, ugyancsak, úgyszintén
exemplare, ­is n másolat. minta
exemplum-i n példa(adás v. ­kép)
exercitus -us m hadsereg
extra (acc) vmin kívül; adv. kinn, kivül
extremus 3 legvégső, szélső, utolsó, ­távolabbi; halotti

F

   
fabula-ae f mese
facies, ­ei f arc, (kül)alak, külső, megjelenés, kép, ábrázat
facilis, -e könnyű; készséges
facio 3 feci factum tesz, csinál. alkot. szül, kelt; intéz
factum-i n tett, cselekedet
fama -ae f hír, hírnév, szóbeszéd. mendemonda; közvélemény
fames, ­is f. éhség, éhínség
familia -ae f család, háznép
famula, ­ae f szolgálólány
famulus, ­i m. szolga
fas (n) szabad, jogos, törvényszerű (dolog)
fas est illik, lehet, szabad
fasti, ­orum n naptár
fatalis 2 végzetes, végzetszerű, vészthozó
fatum-i n (bal)sors, végzet
faveo 2 favi, fautum kedvez, elősegít, pártol, javát akarja, oltalmába vesz
fecundus 3 termékeny; gazdag vmiben (gen. )
felix,(–icis) szerencsés, boldog. kedvező
femina, ­ae f. nő , asszony
fera –ae f vad(állat)
fere majdnem, csaknem, többnyire
fero ferre tuli latum hoz, visz, elvisel, terem. szül, elvisel; híresztel. vél; pass. jár, siet se fert viselkedik
ferox (-ocis) vad. vakmerő
ferrum-i n vas, fegyver
festum, ­i n. ünnep
festus 3 ünnepi
fides -ei f hit(el), hűség, bizalom, becsület(esség), adott szó, szavahihetőség
fido 3, fisus sum bízik, hisz (akiben: dat. amiben: abl.)
filia -ae f leánya vkinek
filius -i m fia vkinek
finio 4 ­ivi, ­itum befejez, bevégez, határol, határt szab
finis-is m határ, vég, cél; terület, ország, határ
fio fieri factus sum lesz, válik (amivé: nom.), támad, létesül, történik, van, történik
floreo 2 -ui virágzik
floreus 3 virágos
flos, floris m. virág
flumen- inis n folyó, folyam
fluvius, ­i m. folyó(víz)
fors, fortis f sors, véletlen
fors(it)an talán; remélhetőleg
fortasse talán; remélhetőleg
forte véletlenül, éppen
fortis, -e bátor, erős, vitéz
forum-i n fórum, (piac)tér
fragilis 2 törékeny
fragmen, ­inis n töredék, letördelt darab; roncs
frango 3 fregi, fractum (meg­ v. le)tör, eltör, széttör
frater -tris m fivér, fiútestvér
frigidus 3 hideg, hűvös; hűsítő
frigus -oris n hideg(ség), fagy; borzadás
fructus -us m gyümölcs, termés; haszon
frux, frugis f. gyümölcs, termény, termés, plur. jó hatás
fuga -ae f futás, menekülés, elkerülés; futam
fugio 3 fugi, fugiturus fut, kitér, menekül, (ami elől acc.) , elkerül
fundamentum, ­i n. alap
fundo 3 fudi fusum kiönt, kiáraszt, kiont, szétszór, elűz; pass. kiömlik, özönlik, szétterül
furtim lopva, titokban, észrevétlenül
futurum, ­i n. jövő
futurus 3 leendő jövő, jövendő

G

   
gaudeo 2 gavisus sum örül, szívből örül, örvend vminek (abl.)
geminus 3 iker, kettős, mindkét
gemma, ­ae f rügy, szem, (faragott) ékkő, féldrágakő gyöngy,
generatio, ­onis f nemzetség, nemzedék
genero 1 nemz, szül, terem(t)
genetrix, ­icis f szülő, anya, ősanya
genitor, ­oris m (nemző)apa
gens -ntis f nép, nemzetség, plur. pogányok
genu, ­us n térd
genus, generis n születés, származás, nép, nem(zet)(ség), faj(ta) sarj; alkat
gero 3 gesi gestum visel, hord, véghezvisz, megmutat
gigno 3 genui, genitum nemz, szül, létrehoz
globus, ­i m gömb, golyó
gloria -ae f dicsőség(vágy)
grandis,-e nagy(szerű), nagyszabású; súlyos
gratia -ae f köszönet, hála, kegy, malaszt, kegyelem
gratus 3 kedves, kellemes, drága, hálás, szeretetre méltó
gravis,-e súlyos, nehéz, elnehezült, fáradt, fárasztó, beteg: tekintélyes, fajsúlyos
grex, gregis m. nyáj, csapat, csorda, falka, konda
gubernator, ­oris m kormányos
guberno 1 kormányoz, igazgat
gusto 1 megízlel, falatozik
gustus, ­us m ízlelés, ízlés
gutta, ­ae f csepp

H

   
habeo 2 habui -itum birtokol (amit: acc. ), van neki, tart vminek (acc.); tartalmaz; kijelöl
habito 1 tartózkodik
habitus,. –us m magatartás, alkat, helyzet, viselet, öltözék
haruspex, ­icis m béljós
heri tegnap
hibernus 3 téli, viharos
hic itt
hic, haec, hoc ez, ő, az
hic. . .­- hic ez . . . emez
hiems, hiemis f tél(i hideg v. vihar)
hinc. . . hinc innen. .. onnan
historia, ­ae f. történet, történelem
hodie ma
holocaustum, ­i n. égő áldozat
homo, -minis m ember
honor /honos, honoris m tisztelet, tisztség, megtiszteltetés, megbecsülés, kitüntetés
honoro 1 ­avi, ­atum tisztel, megbecsül
hora -ae f óra, kánoni hóra
horribilis, ­e szörnyű, rettenetes, borzasztó
horror, ­oris m borzalom
hortus, ­i m. kert
hospe, -itis m vendég(barát), házigazda, jövevény, idegen
hostits, -is m ellenség
huc ide
huiusmodi ilyféle, ilyennemű, ilyen
humánitas, tatis f emberi természet, emberség, műveltség, ízlés
humanus 3 emberi(es)
humi földön
humilis, -e alázatos alacsony(rendű), földhözragadt, megalázkodó, leereszkedő, közönséges
humor, ­oris m nedv(esség)
humus-i f (anya)föld, /(termő)talaj
Hungarus, ­i m. magyar (ember)

I

   
iaceo 2 iacui fekszik, hever, nyugszik, van, fetreng
iacto 1 dobál, rá- v. odavet, hány-vet: felhánytorgat, szóba hoz
iam már(is), immár, csakhamar
ibi ott, akkor
idem, eadem, idem ugyanő, ugyanaz
igitur tehát
ignis-is m tűz(csóva), fáklya; villám, csillagfény
ignoro 1 nem tud, nem ismer
ignosco 3 -gnovi, -gnotum nem ismer, nem akar valamiről tudni, elnéz, megbocsát
ignotus 3 ismeretlen, idegen
ille, illa, illud ő az, amaz
illic ott, amott, odaát
illuc oda
illustris, -e fényes, ragyogó, híres: világos, szemléletes, előkelő
imago, -inis f kép, képmás, arckép, hasonmás, példakép: visszhang
imber, ­bris m. eső zivatar záporeső
immortalis, -e halhatatlan
immortalitas, ­atis f halhatatlanság
imperator, -oris m fővezér; hadvezér császár
imperium, -i n (fő)hatalom, uralom, birodalom, császárság, parancs
impero 1 parancsol, elrendel; uralkodik
impius 3 istentelen, gonosz, kegyetlen
impotens, ­entis tehetetlen, nem ura, magának; féktelen, zsarnok
improbus 3 nem jó, rossz, gonosz, elvetemült
impugno 1 megtámad, ostromol
imus 3 legalsó, legmélyebb, legvégső
in (abl ) ­ban, ­ben, ­on, ­en, ­ön, ­ nál, ­nél
in (acc.) ­ba, ­be, ­ra, ­re­ig, felé, ellen
in dies napról napra
incertus 3 bizonytalan, határozatlan, felismerhetetlen; halvány
incipio 3 incépi, inceptum belefog, elkezd, kezdeményez; kezdődik
incola, ­ae m. lakos
incolo 3 incolui, incultum lakik,
inde innen, ettől, ezután, ezentúl, ennélfogva, azóta, ezért
indico 1 megjelöl, jelez
indico 3, ­dixi, ­dictum bejelent, megüzen
indignus 3 méltatlan
inertia, ­ae f tétlenség, tunyaság, restség
infans, ­antis m, f. kisgyermek, csecsemő (aki még nem beszél)
infelix, ( ­icis) szerencsétlen
infinitus 3 határtalan, végtelen, korlátlan
infra (acc) alul, alatt; adv. odalent
infundo 3 ­fudi, ­fusum beleönt, eláraszt
infusio, ­onis f rááradás
ingenium -i n (vele született) tehetség, képesség, jellem, hajlam, szellem
ingens -ntis hatalmas, igen nagy, óriási
inimicus 3 barátságtalan, ellenséges, ártalmas
inimicus, ­i m. ellenség
innocens, ­entis ártatlan
innocentia, ­ae f ártatlanság
innumerabilis 2 megszámlálhatatlan, számtalan, végtelen
inopia,-ae f hiány, nélkülözés, szükség
inops,(-­opis) erőtlen, gyenge, tehetetlen
inquam mondom, úgy mond, így szól (hiányos ige)
inquit így szól(t)
insignis, -e jeles, kitűnő, kiváló, híres
insula, -ae f sziget
intellego 3 -lexi, -lectum megért, felfog, észrevesz, észlel, belát
inter (acc) között, közé
interficio 3 -féci, -fectum megöl, ulpusztít
interrogo 1 ­avi, ­atum megkérdez
intra (acc) vmin belül, közé
intro 1 ­avi, ­atum belép, behatol, bemegy (acc.)
inutilis 2 hasz(on)talan, hiábavaló; nem termő
invalidus 3 erőtlen, gyenge
invenio 4 -veni, -ventum rá­, ki­ v. megtalál, felfedez, találkozik rájön, talál
invideo 2,-vidi, -visum irigyel, gyűlöl, rossz szemmel néz vkit (akit: dat.)
invito 1 meghív
invoco 1 segítségül hív
ipse, ipsa, ipsum ő maga
ira, -ae f harag
irrito 1 felingerel, ingerel, ösztönöz, feléleszt
is, ea, id ő az
iste, ista, istud az (ott)
ita így, úgy
iter, itineris n út, menetelés
iterum ismét, újra, még egyszer; viszont
iubeo 2 iussi, iussum (meg)parancsol, rendel, bíztat, kíván: ­tat, ­tet
iudex, -dicis m (ítélő)bíró; (mű)bíráló
iudicium,-i n . jel, ítélet, ítélőképesség, döntés, megállapodás; bírói eljárás(mód), bírság
iudico 1 (meg)ítél, (el)dönt
iunior, ­oris fiatalabb, ifjabb
Iuppiter, Iovis m. Jupiter sub Iove ég alatt
ius, iuris n jog(szabály), törvény
iussum, ­i n. parancs
iussus, iussus m parancs
iustitia, ­ae f igazság(osság)
iuvenis, ­is m. ifjú, fiatalember
iuvenis, -e fiatal, ifjú
iuvo 1 segít, gyönyörködtet; jólesik, tetszik (akinek: acc.)
iuxta( acc.) mellett, ­nál, ­nél adv. mellette, éppen úgy

K

   
Kalendae, ­arum f a hónap első napja (csak plur.)

L

   
labor, laboris m munka, fáradság, fáradozás, feladat
labor, labi, lapsus sum csúszik, elbotlik, elesik, lecsúszik, lehull, leesik, lefolyik; ingadozik, eltünedezik,
laboro 1 dolgozik, fáradozik, iparkodik, igyekszik; küszködik, görnyedezik
lac, lactis n. tej
lac pressum sajt
lacrima, -ae f könny
lacus, ­us m. tó; (víz)tartály, kád, hordó
laetus 3 boldog(ító), víg, derűs, örvendező, viruló, kövér, dús
laevus 3 bal, balga; baljós
lateo 2 latui, rejtőzködik, lappang, bújik; ismeretlen
latro, ­onis m. lator, zsivány, rabló, gonosztevő, gazember
latus 3 széles, terjedelmes
latus, ­eris n. oldal
laudatio, ­onis f dicséret, magasztalás
laudo 1 dicsér, magasztal
laurus, ­i f babér(fa)
legatio, -onis f követség
legatus, -i m követ, alvezér; helytartó
legio, -onis f. római katonai egység, légió, hadosztály
legitimus 3 törvényes
lego 3 légi, lectum kiválaszt, kiszemel, szed, gyűjt, olvas
leo, ­onis m. oroszlán
lepor, ­oris m szépség, bűbáj
lepus, ­oris m nyúl
levis, -e könnyű, lenge, vékony, gyengéd, csekély; jelentéktelen
levis 2 sima, csiszolt, gördülékeny
lex, legis f törvény; szerződés, feltétel
libellus, ­i m. könyv(ecske)
libens, (­tis) szíves, készséges
libenter szívesen
liber 3 szabad, mentes
liber,libri m könyv
liberalis, ­e szabad
liberi, liberorum /liberum m (szabad születésű) gyermekek
libero 1 megszabadít, megvált (amitől: abl.)
libet 2, libuit v. libitum est tetszik, jólesik
licet 2 licuit szabad, lehet, meg van engedve - személytelen ige; jóllehet, hadd
lictor, ­oris m lictor, hatósági altisztviselő
limes, ­itis m. határjelző, határvonal, határmezsgye
lingua, -ae f nyelv
linter, ­tris f csónak, sajka, teknő
liquor, ­oris m. folyadék, (folyó)víz, ital, nedv
littera, -ae f betű; (plur. lsd. következ)
litterae, -arum f irodalom, levél, hadparancs, írás, levél
litus, litoris n tengerpart, folyópart
loco 1 elhelyez; pénzt kihelyez, megbízást ad
locus, -i m hely, tér, vidék, születési állás, helyzet
longitudo, ­inis f hosszúság, valaminek a hossza
longus 3 hosszú, hosszan tartó
loquor, 3 locutus sum beszél, beszélget, elmond; csacsog
lucerna, ­ae f mécses
Lucifer, ­eri m. esthajnalcsillag, a fényhozó, a nap
ludo 3 -si, -sum játszik
ludus, -i m iskola, játék; tréfa
lumen, ­inis, n. fény, világosság, ragyogás, világítás, lámpa; szem
luna, -ae f hold(változás); hónap
lupa, ­ae f. nőstényfarkas
lupus, ­i m. farkas
lux, lucis f fény, fényesség, világ(osság) , hajnal; nap, nappal
lyra, ­ae f. lant, líra

M

   
machina, ­ae f (hadi)gép, gépezet
macto 1 levág, lemészárol, sújt: feláldoz, áldoz
macula, ­ae f bűn, hiba, szennyfolt
maculo 1 foltossá tesz, tarkít, bepiszkol, bemocskol
magis (mind)inkább, nagyobb mértékben, jobban
magister, ­tri m. (tanító)mester; kapitány
magistra, ­ae f. tanító(nő)
magistratus, -us m hivatal, hivatalnok, tisztviselő, hatóság
magnifico 1 magasztal
magnificus 3 nagyszerű, pompás
magnitudo, -dinis f. nagyság
magnus 3 nagy
magus, ­i m. mágus, bölcs
maiestas, ­atis f nagyság, méltóság, fenség
maior, ­ius (maioris) nagyobb, idősebb
maiores, ­um f idősebbek,ősök
maledico 3 –dixi, ­dictum megrágalmaz, gyaláz, megszól
malo, malle, malui ­ inkább akar, jobban szeret
malum, ­i n. alma
malum, ­i n. baj, rossz, bűn, gaztett, gonosz, kár
malus 3 rossz, gonosz, kedvezőtlen
mamma, ­ae f emő
mandatum, ­i n. megbízatás, parancs
mando 1 átad, megbíz, rábíz, üzen, adományoz (dat.)
mane reggel, korán
maneo 2 mansi, mansum (meg)marad (valahol), tartózkodik, megmarad, kitart, vár, fennáll
manifesto 1 kinyilvánít, megmutat
manus, -us f kéz, (munkája), tett, csapat
mare, -is n tenger
masculus 3 férfias
mater, -tris f anya
materia, -ae f anyag
maturus 3 érett
maximus 3 legnagyobb, igen nagy
mecum velem, magammal
medicina, ­ae f. orvosság, gyógyszer
medicus, ­i m. orvos
mel, mellis n. méz
melior, ­ius (ioris) jobb
membrana, ­ae f bőr, pergamen
membrum, ­i n. tag, testrész
memini, meminisse emlékszik vmire (gen.); nem felejt (csak perf)
memor (-oris) emlékező, valakire gondoló, nem felejtő (gen.)
memoria, -ae f emlékezet, memória: emlékirat
memoro 1 említ, emlékeztet
mens, -ntis f ész, elme, lélek, lelkület; meggondolás, gondolat; indulat, szenvedély, értelem, gondolkodás
mensa, ­ae f asztal, ebéd
mensis, mensis m hónap
meritus 3 megérdemelt, méltó
metrum, ­i n versmérték, versforma
metuo 3 metui fél (amitől: acc.)
metus, -us m. félelem
meus 3 enyém, az én …­m
mihi nekem
miles, -litis m katona(ság)
militaris 2 katonai, hadi; katonás, harcias
militia, -ae f katonaság, katonáskodás, hadi szolgálat v. egység
milito 1 katonáskodik, (hadi)szolgál(atot teljesít)
mille (pl. milia) ezer
minimus 3 legkisebb, igen kicsi
minister, ­tri m. szolga, segítő
ministro 1 vkinek segít, szolgál
minor, minus kisebb, fiatalabb, kevesebb
mirabilis, ­e csodás, csodálatos, csodálatra méltó
miraculum, ­i n. csoda, csodás jelenség
miror, mirari, miratus sum csodál(kozik), elcsodálkozik valamin
miser 3 szerencsétlen, szomorú, nyomorult
mitto 3 misi, misum küld, bocsát, enged; fel­ v. abbahagy
mobilis 2 mozgékony, nyüzsgő, ingatag
modo… modo… majd… majd… hol… hol…
modus, -i m mód, mérték; versmérték
moenia, moenium n (város)falak
momentum, ­i n mozzanat, tényező jelentőség: tartam
moneo, 2 monui, monitum int, figyelmeztet, emlékeztet
monitus, ­us m figyelmeztetés, intelem
mons, -ntis m . hegy(ség)
monstro 1 (meg)mutat, feltüntet
monstrum, ­i n. ijesztő jelenség, természetfeletti jel, szörny, szörnyeteg
monumentum, -i n emlékjel, emlékmű, síremlék; életmű
mora, -ae f halogatás, késedelem, időköz, haladék
moralis 2 erkölcsi, erkölcsös
morbus, -i . betegség, nyavalya
morior, mori, mortuus sum meghal
mors, mortis f halál
mortalis, ­is m. a halandó, az ember
mortalis, -e halandó, halálos
mos, moris m szokás; szeszély; plur: erkölcs, jellem
moveo 2 movi, motus mozgat, indít, hajt ­ pass. mozog
mox majd
mulier, -ris f nő, asszony
multitudo, -dinis f . sokaság, nagy szám, tömeg
multus 3 sok, sokféle; sűrű
mundus, ­i m. világ
munus, -neris n kötelesség, feladat, ajándék, hivatal; áldozat, ünnepi játék
murus, -i m. (város)fal
mus, muris m egér
musa, ­ae f múzsa; dal, költemény
musca, ­ae f. légy
musica, ­ae zene
muto 1 megváltoztat, felcserél

N

   
nam ugyanis, mert
narro 1 mesél, elbeszél
nascor 3 natus sum születik, származik, ered
natio, -onis f nép, nemzet
natura, -ae f természet
naturalis 2 természeti, természetes
natus 3 szülött
natus, ­i m. fiú (szülött v. gyermek) :fióka, poronty
natus, ­us m születés, származás
nauta v. navita, ­ae m. hajós, tengerész
navigo 1 hajózik
navis, navis f hajó
ne ­e?, vajon?
ne hogy ne, nehogy
ne…an vajon… vagy
necdum s még nem, mégsem
necesse est kell, szükséges
neco 1 megöl, meggyilkol
nectar, ­aris n. nektár, nedű; méz
nefas n jogtalanság, gazság, bűn, (isten elleni) vétek
nefas est tilos, bűn, nem szabad
nego 1 nemet mond, (meg)tagad (akitől: dat.)
nemo, neminis m senki
nequam (kfok nequior, ffok nequissimus 3) hitvány, semmirekellő, haszontalan, mihaszna, sehonnai
neque / nec és nem, sem, nem is
nequeo 4, ­ivi, ­itum nem képes, nem tud
nequiquam hiába, hasztalanul
nescio 4, -ii (ivi), -itum nem tud, nem ismer
niger, nigra, nigrum fekete, sötét
nihil / nil semmi
nihilo semmivel
nimis / nimium nagyon, nagymértékben, szerfelett, túlságosan
nisi / ni ha(csak)nem, csak ha, kivéve, csak(is)
nobilis,-e ismert, híres; hírnevet adó, nemes, előkelő, fenséges
nobilitas, -tatis f hírnév, nemesség, híresség, rang, kiváltság(os helyzet)
nolo, nolle, nolui nem akar
nomen, nominis n név, szó; cím
nomino 1 nevez, kinevez (amit, aminek: kettős acc.)
non nem
nonne nemde? vajon nem? hát nem?
nonnulli, -orum m néhányan
nonnullus 3 néhány, egynémely, egynéhány
nonus 3 kilencedik
nos mi(nket)
nosco 3 novi, notum (meg)ismer, megtud
noster, nostra, nostrum miénk, a mi .. ­nk
novem kilenc
novus 3 új, utolsó, újszerű
nox, noctis f éj(szaka)
nudo 1 lemeztelenít, megfoszt valamitől
nudus 3 meztelen, csupasz, puszta
nullus 3 egy sem, semmiféle; senki
num vajon, csaknem
numero 1 számol, (meg)számlál, sorol valahova
numerus, -i m. (lét)szám, ütem, dallam; számítás, számrendszer
numquam sohasem
nunc most, jó előre
nunc…nunc majd… majd
nunquam soha, sohasem
nuntio 1 hírül ad, jelent
nuntius -i m hír, hírnök, követ
nuper minap, nemrég
nutrix, ­icis f dajka; tápláló hon
nympha, ­ae f. nimfa (forrás, tenger, fa, hegy istennője)

O

   
ob (acc) ­ért, miatt
oborior 4 ortus sum keletkezik, támad
obscaenus 3 trágár, ocsmány
obscurus 3 homályos, bizonytalan, sötét, titokzatos
obtineo 2 obtinui,obtentum birtokol, birtokában tart
occido 3, ­cidi, ­casum lenyugszik, elesik, meghal
occupo 1 elfoglal, megszáll, meglep, hatalmába kerít
octavus 3 nyolcadik
octo nyolc
oculus, -i, szem
odi, odisse gyűlöl, megvet; kikerül
odium, -i n gyűlölet
odor, ­oris m. szag, illat, zamat
officium, -in feladat, kötelesség, szolgálat, tisztség, zsolozsma
olim egykor, hajdan, régen, majdan, majd egyszer
oliva, ­ae f. olajbogyó, olajfa
omen, ­inis n. előjel, jósjel
omnipotens, (­entis) mindenható
omnis, -e összes, minden, egész, teljes
opera, -ae f dolog, fáradság’
opes, -um f vagyon, gazdagság
opinor 1 vél, gyanít
oportet, oportere, oportuit kell, szükséges, illik, szükséges
oppidum, -i n. város
oppono 3 ­posui, ­positum ellenvet, elébe helyez, szembeszegez; pass.elé­ v. felmered
ops, opis f hatalom, segítség, erő plur. kincs(ek),vagyon
opto 1 kíván, óhajt
opus, operis n mű, munka, dolog
opus est szükség van vmire (abl.)
ora,-ae f part, szegély
oraculum, ­i n. jóslat, jósda
oratio, -onis f (szónoki) beszéd, szónoklat, imádság
orator, oris m szónok, szószóló; követ
orbis, -is m . (föld)kerekség, kör, forgás; (föld)gömb, bolygó világ(rend)
orbis terrarum földkerekség, mindenség
origo, -nis f eredet, kezdet, az eredeti természet, származás
orior, 4 ortus sum felkel, ered, keletkezik, támad, születik, származik
oro 1 szónokol; kér, könyörög, esedezik, rimánkodik, imádkozik (kettős acc.)
os, oris n száj, arc, tekintet; koponya
os, ossis n. csont
osculum, ­i n. csók
otium, -i n szabad idő, nyugalom, pihenés, béke(sség)
ovis, ­is f juh, birka, bárány

P

   
pactum, ­i n megegyezés, egyezség; mód
paene csaknem, majdnem, szinte
paeninsula, ­ae f. félsziget
palma, ­ae f tenyér, kéz, kar; pálma, pálmaág
panis, ­is m. kenyér
par (paris) hasonló, egyenlő, egyforma; illő, méltányos
paratus 3 kész(séges)
parens, -ntis m,f szülő (apa vagy anya)
pareo 2 parui, pariturus megjelenik, mutatkozik, engedelmeskedik (dat)
paro 1 készít, rendel, rendez, megszerez
pars, partis f. rész; párt, szerep
particeps, ­ipis részes, résztvevőtárs (amiben: gen.)
particula, ­ae f kis rész, darabka
parvulus 3 igen kicsiny, igen fiatal, zsenge
parvus 3 kicsi, kicsiny
passio, ­nis f szenvedés, szenvedély
pastor, ­oris m. pásztor
pater, patris m apa, atya, szenátor
patiens, ­entis (el)tűrő, engedékeny amit/amiben:gen
patientia, ­ae f tűrés, türelem, szenvedés
patior 3 passus sum tűr, szenved, elvisel, enged: elél, megér
patria, -ae f . haza, szülőföld
patronus, ­i m. védő, pártfogó, gyám
paucus 3 kevés, csekély, néhány
pauper (pauperis) szegény
pausa, ­ae f szünet, megszűnés / pausam dat megszüntet, abbahagy
pavidus 3 félénk
pax, pacis f béke
peccator, ­oris m. bűnös
pectus, -oris n. mell, szív, lélek, kebel, érzület
pecunia, -ae f pénz, pénzösszeg, vagyon
pecus, -oris n csorda, aprómarha, jószág, háziállat, nyáj
pelagus, ­i n tenger
penna, ­ae f toll. szárny; nyílvessző
pennatus 3 tollas
pensum, ­i n. feladat
per (acc) át, által, keresztül; útján, ­nként. szerte, miatt
peregrinus 3 idegen, külföldi
perennis, ­e tartós, maradandó, halhatatlan, örök
periculum, -i n veszély, veszedelem, kockázat
perpetuus 3 örök, örökös, szakadatlan
persona, ­ae f személy, szerep(lő): álarc
pestifer –era ­erum vészthozó, pusztító, romboló
pestis, ­is f. dögvész, pusztulás
petitio, -onis f megtámadás, kérés, kérelem, követelés
peto, 3 petivi, petitum kér, keres, rátör, törekszik valamire, siet, megy vhová, kíván, követel, megtámad
pictor, ­oris m. festő
pictus 3 festett, díszes
pius 3 kegyes, jámbor, jó, igaz, tisztelettudó, kötelességtudó
placeo 2 placui, placitum tetszik, jónak látszik
planctus, ­us m. siralom
plebs, plebis f / plebes, -ei f nép, nem nemesek, köznép
plenus 3 tele, telt (amivel: gen., abl.), teljes, egész
plurimus 3 igen sok, legtöbb
plus, pluris több; adv. inkább, jobban
poeta, ­ae m. költő
polus, i m. sark(pont), a föld sarka, ég(bolt)
pompa, ­ae f felvonulás
pone (acc.) mögött, mögé
pono 3 posui, positum odatesz, le­ v. elhelyez, tálal; félretesz, lecsillapít, tesz, helyez, alkot
pons,pontis m híd
pontus, ­i m. (nyílt) tenger
popularis 2 népi, népszerű;
populus, ­i m nép
porta,-ae f kapu
porto 1 hoz, visz, szállít, hord
possum, posse, potui tud, bír, ­ hat, ­het, képes
post (acc.) után, mögött; adv. azután, utána, később
postea azután, később
posthac ezután, ezentúl
postquam miután
potentia, -ae f erő, hatalom, képesség
potestas, -tatis f hatalom, erő, hatáskör
praebeo 2 -bui, -buitum nyújt, ad, szolgáltat (dat.)
praeclarus 3 ragyogó, fényes, szép
praeda, -ae f zsákmány(szerzés)
praedico 1 előre megmond, hirdet, prédikál
praedico 3, ­dixi, ­dictum előre megmond, bejelent
praemium, -i n jutalom, díj; jelvény
praesens, -ntis jelen(levő), rögtöni; segítőkész
praeter (acc) mellett, előtt, vmin kívül, kivételével, kivéve
praetexta, ­ae f bíborszegélyű díszruha (tóga)
praetor, -oris m praetor, elöljáró, főbíró
precor 1 kér, könyörög, imádkozik, esdekel
premo 3 pressi, pressum (el)nyom, szorít, szorongat, visszatart, közel tart vmihez (acc.),sajtol, terhel)
primum először, első ízben, eleve
primus 3 első
princeps, -cipis m vezető v. főember; a legelső ember, császár, fejedelem
princeps, (­cipis) első vezető, fő
principio kezdetben, eredetileg, eleve, először is
principium, -i n kezdet, eredet, elv;
prius előbb, korábban
priusquam mielőtt
privatim magánúton, külön
privatus 3 magán, közönséges, mindennapi