Ugrás a tartalomra
  1. Blog/

Szószedet

·37 perc· 0 · 0 ·
latin szószedet
 Author
tanár

A
#

   
a / ab/ abs-(abl.) ­tól, -től
­abeo 4 (-ire) abii abitum elmegy, eltávozik, áttér valamire
abstinentia, ­ae f önmegtartóztatás,
absum, abesse, afui távol van, hiányzik
absurdus 3 hamis hangzású, helytelen
abundo 1 kiárad, bővében van, dúskál
abutor 3 (abuti) abusus sum visszaél vmivel, (abl.)
ac és, mint, mintha
academia –ae f akadémia, iskola
accedo, acceder accessi accessum odalép, járul (dat.), megközelít, jut
accepto 1 –avi ­atum elfogad
accipio 3 accépi, acceptum kap, elfogad,(el)nyer, befogad, hall
accuso 1 vádol
acer, acris, acre éles, kemény, heves, ádáz
acies, -ei f csatasor, hadirend, szem
actio –onis f cselekvés, tárgyalás
ad (acc.) ­hoz, ­hez, ­höz, ­ra, ­re, ig
addo 3 addede additum hozzáad, odasorol, rárak, megtold, kiegészít vmit (dat)
adeo adire .ii (-ivi) -itum odamegy, járul (acc.), vállal
administro 1 hozzásegít, irányit, kormányoz, ellát
admirabilis, ­e csodálatra méltó
adsum (assum), adesse, adfui (affui) ott van, jelen van
advenio 4 ­veni, ventum odajön, eljön, megérkezik
adventus -us m megérkezés, eljövetel
adverto 3 –ti –sum odafordít, odairányít, figyel
aedes-is f ház, lakás, szentély, épület
aedificium, ­i n. épület
aedifico 1 épít(kezik)
aedilis, ­is m. aedilis tisztviselő
aeger, aegra, aegrum beteg
aequo 1 egyenlő vé tesz, kiegyenlít, ellensúlyoz, viszonoz, felér
aequor, ­oris n. síkság, tenger
aes, aeris n bronz, érc
aestimo 1 becsül, értékel valamire (gen; abl), vél, gondol
aetas, aetatis f kor
aeternus 3 örök
ager, agri m szántóföld
agito 1 hajszol, hajlít, foglalkozik, tárgyal
agnus, ­i m. bárány
ago 3 egi, actum hajt, tárgyal, tesz, csinál, cselekszik, él, kormányoz
agricola –ae m földműves
ait igent mond(ott), így szól(t) (aio igéből; hiányos ragozás)
albus 3 fehér
alea, ­ae f kocka
alienus 3 idegen, másé
aliquis, aliquid valaki, valami
alius, alia, aliud más(ik)
almus 3 tápláló, éltető , kegyes
alo alere,alui alitum táplál
alter, altera, alterum egyik, másik, második
altus 3 magas, mély
alvus, ­i f has, anyaméh
amica, ­ae f barátnő
amicus-i m barát
amo1 szeret, kedvel
amor-oris m szeretet, szerelem
an agy, vajon?
angelus, ­i m. angyal
anima-ae f lélek, lelkület, szellem; lélegzet, élet
animal, ­is n. állat
animus-i m lélek, lelkület, lelkesedés, lelkierő indulat, kedv
annus-i m év
ante (acc) elő tt, elé
antiquus 3 régi
apparo 1 előkészít, felszerel, rendez
appello 1 nevez (akit, aminek: kettős acc.)
appono 3, ­posui, ­positum hozzátesz, hozzácsap
apto 1 alkalmaz, vmihez illeszt, előkészít vmire (+dat.)
apud (acc) ­nál, ­nél, közelében
aqua-ae f víz
aquila, ­ae f. sas
ara, ­ae f. (áldozati) oltár
arbitror arbitrari arbitratus sum ítél, vél, gondol: feltételez
arbor -oris f (élő ) fa
arceo arcere (2) arcui távol tart, elhárít (+abl.)
ardeo 2 arsi, arsurus ég, lángol, (fel)hevül
argumentum, ­i érv, bizonyíték
arma-orum n fegyver(ek), fegyverzet: háború
armo 1 felfegyverez, fegyverbe állit
arrogans, ­antis dölyfös, önhitt, elbizakodott
ars, artis f mesterség, művészet, ügyesség, módszer, mesterkedés, cselfogás: hivatás, tulajdonság
arx arcis f fellegvár
aspecto 1 (meg)néz, figyel, les
aspicio 3 aspexi aspectum meglát, megpillant, rátekint, megnéz, szemügyre vesz
at (ám)de, ellenben, pedig
ater, atra, atrum fekete, sötét, gyászos, szomorú
atomus, ­i f atom
atque / ac és
auctor -oris m,f szerző
auctoritas -atis f tekintély, példamutatás, felhatalmazás
audax (-acis) merész, vakmer
audeo 2 ausus sum mer, merészel
audio 4 -ivi,-itum (meg)hall(gat)
augeo 2 auxi, auctum növel, gyarapít,fokoz
augur, ­is m madárjós
augurium, ­i n. madárjóslás
aula, ­ae f csarnok, udvar(tartás), (királyi) palota
aut vagy, akár
autem pedig
autumnus, ­i m ősz
auxilium -i n segítség; plur. segédcsapatok
ave, avete üdvözlégy, Isten hozott
avis, ­is f. madár

B
#

   
balneum, ­i n. fürdő
barba, ­ae f szakáll
barbarus 3 külföldi, idegen, műveletlen, barbár
beatus 3 boldog, szent; virágzó, termékeny
bello 1 hadakozik, harcol
bellum- i n . háború, harc, had
bellus 3 csinos, szép, kedves
benignus 3 kegyes, jóakaratú, jóságos, jószívű, jótékony
bestia, ­ae f. vadállat
bibo 3 bibi iszik; felszí
bis kétszer, kétszeresen
bonus 3 jó, derék, jótékony, kedvező; jókora
bos, bovis m. f. ökör, tehén, marha
brevis ,-e rövid; rövid életű

C
#

   
cado cadere cecidi casurus (el)esik, földre zuhan, lehull, elbukik, lenyugszik: jut
caecus 3 vak, sötét; elvakult
caedes -is f gyilkosság, megölés, öldöklés, mészárlás
caelum -i n ég, égbolt, menny
campus-i m mező rét, síkság
candidus 3 ragyogó, hófehér, ősz (haj), csillogó; becsületes, nyílt(szívű), őszinte, nyájas
canis, ­is m . kutya, eb; kopó
cano 3 cecini can(ta)tum (meg)énekel, dalol, zeng
cantor, ­oris m. énekes, kántor
cantus,­us m ének(hang), éneklés, zene(szó), dal, szó(zat)
canus 3 ősz, szürke, deres
capella, ­ae kiskecske, kecskegida, gödölye
capillatus 3 hajas, hajjal benőtt
capillus, ­i m haj(szál), szőr; hajfürt
capio 3 cepi captum kap, fog, elfoglal, megfog, megragad, felfog, megért
capto 1 –avi –atum kapdos valami után, fogdos, vadászik valamire, megfogni igyekszik
caput -itis n fej, fejezet, főrész, vezető
carmen -inis n dal, ének, költemény; rejtvény
caro, ­nis f hús, test
carus 3 drága, kedves, szeretett
casa, ­ae f. ház, kunyhó, házikó
castra -orum n. tábor(hely) (csak plur.)
causa -ae f ok, ügy; vád
caveo 2 cavi cautum óvakodik, őrizkedik vmitől , vigyáz vmire (acc.) gondoskodik: kiköt
cedo 3 cessi cessum lép(ked), (el)megy, távozik, átszáll; enged
celeber, ­bris, ­bre látogatott: ünnepi
celebro 1 ünnepel, megül, tisztel ismeretessé tesz, foglalkozik vmivel (acc.)
celer, celeris celere gyors, fürge, sebes, sietős
celsus 3 magas, kiemelkedő; fennhéjázó
cena, ­ae f étkezés, ebéd, lakoma, Utolsó vacsora
ceno 1 ebédel, étkezik, eszik
censeo 2 -sui, sum vél, gondol, számba vesz, javasol
censor, ­oris m bíró, vagyonbecslő
centum száz
cerno 3 crevi, cretum lát, észrevesz, elválaszt, megkülönböztet, eldönt
certus 3 biztos, bizonyos, határozott
ceterum egyébként, különben
ceterus 3 a többi, egyéb, más
charta, ­ae f papiruszlap, papír(hártya), irat, írásmű, könyv, tan
cibus, ­i m. élelem, étel, táplálék; evés, étkezés
circa (acc) körül (időmérték)
circumdo 1 ­dedi, ­datum körülrak, körülvesz, belefoglal
circus, ­i m cirkusz
citra cis + acc. vmin innen, belül
citus 3 gyors, sebes; korai, rövid
civilis e polgár(i)
civis, -is m,f . polgár
civitas, -átis f polgárság, polgárjog, városállam, nép
clamo 1 kiált, kiabál; hangoztat, hajtogat, hív
clarus 3 ragyogó, világos, tiszta; híres, kiváló
classis, -is f osztály, csapat, hajóhad
coepi, coepisse coeptum (el)kezd, megkezd, kezdődik, (meg)indul
cogito 1 gondolkodik, elmélkedik, meggondol, szándékozik, törekszik
cognomen, ­inis n melléknév
cognosco 3 cognovi cognitum észrevesz, lát, megismer, ráismer, megtud
cogo 3 coegi, coactum erőltet, kényszerít, késztet, együtt hajt, egybeterel, gyötör
colligo 3 collegi, collectum összeszed, összegyűjt, leszüretel: következtet
collis-is m halom, domb
colloquium, ­ii n beszélgetés, megbeszélés
colloquor colloqui collocutus sum beszél, beszélget, értekezik
colo 3 colui cultum művel, tisztel, ápol
color, ­oris m. szín
colossus, ­i m. óriási szobor
columba, ­ae f. galamb
coma, ­ae f haj, lomb: üstök
comes,-itis m, f útitárs, kísérő, csatlós, cinkos
communis, -e közös, általános, közönséges
compleo 2 -evi, -etum megtölt, teljesít, betölt ­ pass. beteljesedik
compono 3 -posui,-positum összerak, elrendez, elhatároz, összeilleszt, egybetesz, egyesít
concordia-ae f egyetértés
condo 3 condidi conditum megalapít, elrejt, alkot, dug, gyűjt, fejt
coniugium,­ii n házasság
coniungo 3 -iunci, -iunctum összeköt, ­fűz, egyesít
coniunx, -iugis m, f házastárs, férj, feleség, hitves
consilium-ii n tanács, terv, megfontolás, határozat
consono 1 együtt zeng, összhangban van
constans, -antis állandó, állhatatos
constantia, ­ae f állandóság, állhatatosság
construo 3, ­struxi, ­structum összerak, megépít, szerkeszt, felhalmoz
consul, -is m consul
consulo 3 -sului,-sultum mégkérdez, tanácsot kér vkit(acc.), gondoskodik vkiről, törődik vkivel (dat.),
continuo 1 összeköt, egyesít, valamihez kapcsol
continuus 3 összefüggő, szakadatlan, folytonos, állandó
contra (acc.) ellen, szemben adv. szemközt; ellenben, viszont, ezzel szemben
contraho 3, ­traxi, ­tractum összevon, ­gyűjt, ­szed; elborít
conturbo 1 megzavar, háborgat, összezavar
convenio 4 convéni, conventum összejön, találkozik vkivel (acc.), megérkezik, összegyűlik, egyetért, megfelel, illik ( + dat.)
copia-ae f bőség, tömeg, lehetőség, készlet, alkalom; csapat
cor, cordis n szív
cornu, -us n szarv, szaru; kürt
corona, ­ae f. (győzelmi) koszorú, korona
corpus, -oris n test, tetem, holttest; szerv, testület
corrumpo 3 -rupi, -ruptum megront, elront
cotidie naponként, mindennap
cras holnap
crassus 3 vastag, kövér, sűrű, durva
credo credere credidi creditum hisz(dat. vagy in+acc.), vél, gondol, rábíz ( +dat.)
creo 1 ­avi –atum választ, terem, nemz, szül, létrehoz, teremt, alkot
cresco 3 crevi, cretum nőnövekszik, gyarapszik
creta, ­ae f kréta, agyag(os föld)
crimen -inis n vád, bűn, vétek
crudelis,-e kegyetlen
cruor, ­oris m. vér
crux, crucis f. kereszt(fa), bitófa, kín, gyötrelem
culpa -ae f bűnn, vétek, hiba
cum amikor, mivel, miután, midőn, minthogy; (ám)bár
cum (abl.) ­val, ­vel, ­stul, ­stül
cunctus 3 összes, egész, teljes, plur. valamennyi, minden
cupido, ­inis m. vágy, kívánság
cupidus 3 vágyódó, vágyakozó, sóvárgó (amire: gen.), kapzsi
cupio 4 -ivi, -itum vágyódik, óhajt, kíván, áhít
cur miért?
cura-ae f gond, ápolás, gondoskodás, aggodalom, felelősség
curo 1 –avi –atum gondoz, ápol, gondoskodik, rendel, ­tat, ­tet,
curriculum, ­i n (kis) versenykocsi
curro 3 cucurri,cursum fut, szalad, rohan, siet; folyik
currus, ­us m (diadal­ v. verseny)kocsi, (hadi) szekér; fogat
custodia, ­ae f őrség, őrhely, őrizet

D
#

   
damno 1 elítél, kárhoztat vmire (gen.)
daps, dapis f (áldozati) lakoma; étek, étel
de (abl) ­ról, ­ről, ­ból, ­ből
dea-ae f istennő
debeo 2 debui debitum tartozik vmivei (acc.), köteles, kénytelen, kell
debilis 2 erőtlen. gyenge
decem tíz
deceo 2, ­ui illik (+acc.)
decor, ­oris m. ékesség, szépség
decoro 1 díszít, ékesít
decorus 3 ékes(ített), díszes, szép, ékes, nemes
deresco 3, ­crevi, ­eretum kisebbedik, fogy, apad
decretum, ­i n határozat, rendelet
decus, ­oris m dísz, ékesség: kitüntetés, érdem
dedeceo 2, ­ui nem illik, szégyenére válik (acc.)
dedico 1 –avi ­atum felajánl, szentel
defendo 3 -fendi, -fensum véd(elmez), megóv, oltalmaz, távol tart; mentségül kijelent
deformo 1 alaktalanná tesz, elcsúfít
dehinc innen (kezdve), ezután, ezentúl
deinde azután, ezután, azonkívül
delecto 1 gyönyörködtet, megörvendeztet, szórakoztat, pass. gyönyörködik
deligo 3 delegi, delectum megválaszt, kiválaszt, kiválogat, elkülönít
demonstro 1 megjelöl, megmutat, bemutat
demoveo 2, ­movi, ­motum elmozdít, kimozdít, visszatart, meghat
dens, dentis m. fog, agyar
desertum, ­i n. puszta, sivatag
desertus 3 elhagyott, puszta, kietlen
desiderium, ­ii n. vágy, kívánság, gyönyörűség: szükséglet
designo 1 jelöl, jelent
deus-i m isten (Deus, ­i m az Isten)
dexter 3 jobb (oldali)
dextera, ­ae f jobb kéz, kézadás, ígéret
dialogus, ­i m beszélgetés, párbeszéd
dico 3 dixi dictum mond, szól, nevez, elbeszél: pass. hírlik, hírneve van
dico 1 felajánl, odaad
dictator, ­oris m. diktátor
dies, ­ei m. f. nap, nappal in dies napról napra
difficilis, -e nehéz, súlyos, nem könnyű
digitus, ­i m. ujj
dignus 3 méltó: rászolgált (+abl.)
diligo 3 -lexi, -lectum szeret, becsül
diploma, ­atis n okirat, oklevél
dis, ditis gazdag: szemn. az alvilág istene
disco 3 didici tanul. megtud, megismer, (meg)tanul
discordia, ­ae f széthúzás, viszály
dissimilis 2 elütő, eltérő, különböző (nem hasonló)
diu régóta, sokáig
diuturnus 3 hosszan tartó, hosszú élető, tartós, maradandó
diva, ­ae f istennő
dives, (-vitis) gazdag
divinus 3 isteni
divitiae, -arum f kincsek, gazdagság
do 1 dedi datum ad, nyújt, oszt; okoz bracchia dat karját fonja vmi köré, átölel
doceo 2 docui, doctum tanít, oktat (akit, amire: kettős acc.) tudat; kifejt, előad
doctrina, ­ae f tan, tudomány
dogma, ­ae f (­atis n.) dogma, (tan)tétel
doleo 2 dolui doliturus fájlal, bánkódik, szomorkodik
dolor -orism fájdalom, szenvedés
domi otthon, a házában
domi militiaeque békében és háborúban
domina-ae f űrnő
dominus –i m úr
domus-us f ház, lakóhely, otthon, család
donec míg(nem), amíg
dono 1 adományoz, (meg)ajándékoz
dormio 4 -ivi, -itum alszik
dos, dotis f hozomány, nászajándék
dubito1 kételkedik, habozik, tétovázik
dubium, ­ii n kétség, kétely
duco 3 duxi, ductum vezet, visz valahová, előhoz, felvon; vél, tart; vonul
dum mialatt, míg, miközben; csakhogy
duo duae, duo kettő, két
durus 3 kemény, kegyetlen, nehéz; kitartó, edzett
dux, ducis m vezetővezér / dux gregis pásztor

E
#

   
e, ex (abl) ­ból, ből; ­tól, ­től; közül, elől; alapján, szerint
ecce íme!, lám!
ecclesia, ­ae f egyház, templom
edo 3 edidi editum kiad, kimond, szül; hallat, folytat
ego én
eloquentia, ­ae f ékesszólás
en íme, lám
enim mert, ugyanis, mindenesetre
ensis, ­is m kard, szablya
eo 4 ii (ivi) itum megy, jár, halad, távozik; múlik
epistola-ae f (költői) levél
eques-itis m lovas, lovag
equus-i m
ergo tehát
erro 1 eltéved, bolyong, téved, tévelyeg, kószál, kóborol; kanyarog
error, ­oris m. bolyongás, tévedés, tévelygés, hiba; megtévesztés
erubesco 3 ­rubui, ­ elpirul, megszégyenül
et és, is; vagyis, tudniillik, hiszen
et­et mind-mind, egyrészt-másrészt, egyfelől - másfelől, is-is
etenim mert, ugyanis, hiszen
etiam (még) …. is, ugyancsak, úgyszintén
exemplare, ­is n másolat. minta
exemplum-i n példa(adás v. ­kép)
exercitus -us m hadsereg
extra (acc) vmin kívül; adv. kinn, kivül
extremus 3 legvégső, szélső, utolsó, ­távolabbi; halotti

F
#

   
fabula-ae f mese
facies, ­ei f arc, (kül)alak, külső, megjelenés, kép, ábrázat
facilis, -e könnyű; készséges
facio 3 feci factum tesz, csinál. alkot. szül, kelt; intéz
factum-i n tett, cselekedet
fama -ae f hír, hírnév, szóbeszéd. mendemonda; közvélemény
fames, ­is f. éhség, éhínség
familia -ae f család, háznép
famula, ­ae f szolgálólány
famulus, ­i m. szolga
fas (n) szabad, jogos, törvényszerű (dolog)
fas est illik, lehet, szabad
fasti, ­orum n naptár
fatalis 2 végzetes, végzetszerű, vészthozó
fatum-i n (bal)sors, végzet
faveo 2 favi, fautum kedvez, elősegít, pártol, javát akarja, oltalmába vesz
fecundus 3 termékeny; gazdag vmiben (gen. )
felix,(–icis) szerencsés, boldog. kedvező
femina, ­ae f. nő , asszony
fera –ae f vad(állat)
fere majdnem, csaknem, többnyire
fero ferre tuli latum hoz, visz, elvisel, terem. szül, elvisel; híresztel. vél; pass. jár, siet se fert viselkedik
ferox (-ocis) vad. vakmerő
ferrum-i n vas, fegyver
festum, ­i n. ünnep
festus 3 ünnepi
fides -ei f hit(el), hűség, bizalom, becsület(esség), adott szó, szavahihetőség
fido 3, fisus sum bízik, hisz (akiben: dat. amiben: abl.)
filia -ae f leánya vkinek
filius -i m fia vkinek
finio 4 ­ivi, ­itum befejez, bevégez, határol, határt szab
finis-is m határ, vég, cél; terület, ország, határ
fio fieri factus sum lesz, válik (amivé: nom.), támad, létesül, történik, van, történik
floreo 2 -ui virágzik
floreus 3 virágos
flos, floris m. virág
flumen- inis n folyó, folyam
fluvius, ­i m. folyó(víz)
fors, fortis f sors, véletlen
fors(it)an talán; remélhetőleg
fortasse talán; remélhetőleg
forte véletlenül, éppen
fortis, -e bátor, erős, vitéz
forum-i n fórum, (piac)tér
fragilis 2 törékeny
fragmen, ­inis n töredék, letördelt darab; roncs
frango 3 fregi, fractum (meg­ v. le)tör, eltör, széttör
frater -tris m fivér, fiútestvér
frigidus 3 hideg, hűvös; hűsítő
frigus -oris n hideg(ség), fagy; borzadás
fructus -us m gyümölcs, termés; haszon
frux, frugis f. gyümölcs, termény, termés, plur. jó hatás
fuga -ae f futás, menekülés, elkerülés; futam
fugio 3 fugi, fugiturus fut, kitér, menekül, (ami elől acc.) , elkerül
fundamentum, ­i n. alap
fundo 3 fudi fusum kiönt, kiáraszt, kiont, szétszór, elűz; pass. kiömlik, özönlik, szétterül
furtim lopva, titokban, észrevétlenül
futurum, ­i n. jövő
futurus 3 leendő jövő, jövendő

G
#

   
gaudeo 2 gavisus sum örül, szívből örül, örvend vminek (abl.)
geminus 3 iker, kettős, mindkét
gemma, ­ae f rügy, szem, (faragott) ékkő, féldrágakő gyöngy,
generatio, ­onis f nemzetség, nemzedék
genero 1 nemz, szül, terem(t)
genetrix, ­icis f szülő, anya, ősanya
genitor, ­oris m (nemző)apa
gens -ntis f nép, nemzetség, plur. pogányok
genu, ­us n térd
genus, generis n születés, származás, nép, nem(zet)(ség), faj(ta) sarj; alkat
gero 3 gesi gestum visel, hord, véghezvisz, megmutat
gigno 3 genui, genitum nemz, szül, létrehoz
globus, ­i m gömb, golyó
gloria -ae f dicsőség(vágy)
grandis,-e nagy(szerű), nagyszabású; súlyos
gratia -ae f köszönet, hála, kegy, malaszt, kegyelem
gratus 3 kedves, kellemes, drága, hálás, szeretetre méltó
gravis,-e súlyos, nehéz, elnehezült, fáradt, fárasztó, beteg: tekintélyes, fajsúlyos
grex, gregis m. nyáj, csapat, csorda, falka, konda
gubernator, ­oris m kormányos
guberno 1 kormányoz, igazgat
gusto 1 megízlel, falatozik
gustus, ­us m ízlelés, ízlés
gutta, ­ae f csepp

H
#

   
habeo 2 habui -itum birtokol (amit: acc. ), van neki, tart vminek (acc.); tartalmaz; kijelöl
habito 1 tartózkodik
habitus,. –us m magatartás, alkat, helyzet, viselet, öltözék
haruspex, ­icis m béljós
heri tegnap
hibernus 3 téli, viharos
hic itt
hic, haec, hoc ez, ő, az
hic. . .­- hic ez . . . emez
hiems, hiemis f tél(i hideg v. vihar)
hinc. . . hinc innen. .. onnan
historia, ­ae f. történet, történelem
hodie ma
holocaustum, ­i n. égő áldozat
homo, -minis m ember
honor /honos, honoris m tisztelet, tisztség, megtiszteltetés, megbecsülés, kitüntetés
honoro 1 ­avi, ­atum tisztel, megbecsül
hora -ae f óra, kánoni hóra
horribilis, ­e szörnyű, rettenetes, borzasztó
horror, ­oris m borzalom
hortus, ­i m. kert
hospe, -itis m vendég(barát), házigazda, jövevény, idegen
hostits, -is m ellenség
huc ide
huiusmodi ilyféle, ilyennemű, ilyen
humánitas, tatis f emberi természet, emberség, műveltség, ízlés
humanus 3 emberi(es)
humi földön
humilis, -e alázatos alacsony(rendű), földhözragadt, megalázkodó, leereszkedő, közönséges
humor, ­oris m nedv(esség)
humus-i f (anya)föld, /(termő)talaj
Hungarus, ­i m. magyar (ember)

I
#

   
iaceo 2 iacui fekszik, hever, nyugszik, van, fetreng
iacto 1 dobál, rá- v. odavet, hány-vet: felhánytorgat, szóba hoz
iam már(is), immár, csakhamar
ibi ott, akkor
idem, eadem, idem ugyanő, ugyanaz
igitur tehát
ignis-is m tűz(csóva), fáklya; villám, csillagfény
ignoro 1 nem tud, nem ismer
ignosco 3 -gnovi, -gnotum nem ismer, nem akar valamiről tudni, elnéz, megbocsát
ignotus 3 ismeretlen, idegen
ille, illa, illud ő az, amaz
illic ott, amott, odaát
illuc oda
illustris, -e fényes, ragyogó, híres: világos, szemléletes, előkelő
imago, -inis f kép, képmás, arckép, hasonmás, példakép: visszhang
imber, ­bris m. eső zivatar záporeső
immortalis, -e halhatatlan
immortalitas, ­atis f halhatatlanság
imperator, -oris m fővezér; hadvezér császár
imperium, -i n (fő)hatalom, uralom, birodalom, császárság, parancs
impero 1 parancsol, elrendel; uralkodik
impius 3 istentelen, gonosz, kegyetlen
impotens, ­entis tehetetlen, nem ura, magának; féktelen, zsarnok
improbus 3 nem jó, rossz, gonosz, elvetemült
impugno 1 megtámad, ostromol
imus 3 legalsó, legmélyebb, legvégső
in (abl ) ­ban, ­ben, ­on, ­en, ­ön, ­ nál, ­nél
in (acc.) ­ba, ­be, ­ra, ­re­ig, felé, ellen
in dies napról napra
incertus 3 bizonytalan, határozatlan, felismerhetetlen; halvány
incipio 3 incépi, inceptum belefog, elkezd, kezdeményez; kezdődik
incola, ­ae m. lakos
incolo 3 incolui, incultum lakik,
inde innen, ettől, ezután, ezentúl, ennélfogva, azóta, ezért
indico 1 megjelöl, jelez
indico 3, ­dixi, ­dictum bejelent, megüzen
indignus 3 méltatlan
inertia, ­ae f tétlenség, tunyaság, restség
infans, ­antis m, f. kisgyermek, csecsemő (aki még nem beszél)
infelix, ( ­icis) szerencsétlen
infinitus 3 határtalan, végtelen, korlátlan
infra (acc) alul, alatt; adv. odalent
infundo 3 ­fudi, ­fusum beleönt, eláraszt
infusio, ­onis f rááradás
ingenium -i n (vele született) tehetség, képesség, jellem, hajlam, szellem
ingens -ntis hatalmas, igen nagy, óriási
inimicus 3 barátságtalan, ellenséges, ártalmas
inimicus, ­i m. ellenség
innocens, ­entis ártatlan
innocentia, ­ae f ártatlanság
innumerabilis 2 megszámlálhatatlan, számtalan, végtelen
inopia,-ae f hiány, nélkülözés, szükség
inops,(-­opis) erőtlen, gyenge, tehetetlen
inquam mondom, úgy mond, így szól (hiányos ige)
inquit így szól(t)
insignis, -e jeles, kitűnő, kiváló, híres
insula, -ae f sziget
intellego 3 -lexi, -lectum megért, felfog, észrevesz, észlel, belát
inter (acc) között, közé
interficio 3 -féci, -fectum megöl, ulpusztít
interrogo 1 ­avi, ­atum megkérdez
intra (acc) vmin belül, közé
intro 1 ­avi, ­atum belép, behatol, bemegy (acc.)
inutilis 2 hasz(on)talan, hiábavaló; nem termő
invalidus 3 erőtlen, gyenge
invenio 4 -veni, -ventum rá­, ki­ v. megtalál, felfedez, találkozik rájön, talál
invideo 2,-vidi, -visum irigyel, gyűlöl, rossz szemmel néz vkit (akit: dat.)
invito 1 meghív
invoco 1 segítségül hív
ipse, ipsa, ipsum ő maga
ira, -ae f harag
irrito 1 felingerel, ingerel, ösztönöz, feléleszt
is, ea, id ő az
iste, ista, istud az (ott)
ita így, úgy
iter, itineris n út, menetelés
iterum ismét, újra, még egyszer; viszont
iubeo 2 iussi, iussum (meg)parancsol, rendel, bíztat, kíván: ­tat, ­tet
iudex, -dicis m (ítélő)bíró; (mű)bíráló
iudicium,-i n . jel, ítélet, ítélőképesség, döntés, megállapodás; bírói eljárás(mód), bírság
iudico 1 (meg)ítél, (el)dönt
iunior, ­oris fiatalabb, ifjabb
Iuppiter, Iovis m. Jupiter sub Iove ég alatt
ius, iuris n jog(szabály), törvény
iussum, ­i n. parancs
iussus, iussus m parancs
iustitia, ­ae f igazság(osság)
iuvenis, ­is m. ifjú, fiatalember
iuvenis, -e fiatal, ifjú
iuvo 1 segít, gyönyörködtet; jólesik, tetszik (akinek: acc.)
iuxta( acc.) mellett, ­nál, ­nél adv. mellette, éppen úgy

K
#

   
Kalendae, ­arum f a hónap első napja (csak plur.)

L
#

   
labor, laboris m munka, fáradság, fáradozás, feladat
labor, labi, lapsus sum csúszik, elbotlik, elesik, lecsúszik, lehull, leesik, lefolyik; ingadozik, eltünedezik,
laboro 1 dolgozik, fáradozik, iparkodik, igyekszik; küszködik, görnyedezik
lac, lactis n. tej
lac pressum sajt
lacrima, -ae f könny
lacus, ­us m. tó; (víz)tartály, kád, hordó
laetus 3 boldog(ító), víg, derűs, örvendező, viruló, kövér, dús
laevus 3 bal, balga; baljós
lateo 2 latui, rejtőzködik, lappang, bújik; ismeretlen
latro, ­onis m. lator, zsivány, rabló, gonosztevő, gazember
latus 3 széles, terjedelmes
latus, ­eris n. oldal
laudatio, ­onis f dicséret, magasztalás
laudo 1 dicsér, magasztal
laurus, ­i f babér(fa)
legatio, -onis f követség
legatus, -i m követ, alvezér; helytartó
legio, -onis f. római katonai egység, légió, hadosztály
legitimus 3 törvényes
lego 3 légi, lectum kiválaszt, kiszemel, szed, gyűjt, olvas
leo, ­onis m. oroszlán
lepor, ­oris m szépség, bűbáj
lepus, ­oris m nyúl
levis, -e könnyű, lenge, vékony, gyengéd, csekély; jelentéktelen
levis 2 sima, csiszolt, gördülékeny
lex, legis f törvény; szerződés, feltétel
libellus, ­i m. könyv(ecske)
libens, (­tis) szíves, készséges
libenter szívesen
liber 3 szabad, mentes
liber,libri m könyv
liberalis, ­e szabad
liberi, liberorum /liberum m (szabad születésű) gyermekek
libero 1 megszabadít, megvált (amitől: abl.)
libet 2, libuit v. libitum est tetszik, jólesik
licet 2 licuit szabad, lehet, meg van engedve - személytelen ige; jóllehet, hadd
lictor, ­oris m lictor, hatósági altisztviselő
limes, ­itis m. határjelző, határvonal, határmezsgye
lingua, -ae f nyelv
linter, ­tris f csónak, sajka, teknő
liquor, ­oris m. folyadék, (folyó)víz, ital, nedv
littera, -ae f betű; (plur. lsd. következ)
litterae, -arum f irodalom, levél, hadparancs, írás, levél
litus, litoris n tengerpart, folyópart
loco 1 elhelyez; pénzt kihelyez, megbízást ad
locus, -i m hely, tér, vidék, születési állás, helyzet
longitudo, ­inis f hosszúság, valaminek a hossza
longus 3 hosszú, hosszan tartó
loquor, 3 locutus sum beszél, beszélget, elmond; csacsog
lucerna, ­ae f mécses
Lucifer, ­eri m. esthajnalcsillag, a fényhozó, a nap
ludo 3 -si, -sum játszik
ludus, -i m iskola, játék; tréfa
lumen, ­inis, n. fény, világosság, ragyogás, világítás, lámpa; szem
luna, -ae f hold(változás); hónap
lupa, ­ae f. nőstényfarkas
lupus, ­i m. farkas
lux, lucis f fény, fényesség, világ(osság) , hajnal; nap, nappal
lyra, ­ae f. lant, líra

M
#

   
machina, ­ae f (hadi)gép, gépezet
macto 1 levág, lemészárol, sújt: feláldoz, áldoz
macula, ­ae f bűn, hiba, szennyfolt
maculo 1 foltossá tesz, tarkít, bepiszkol, bemocskol
magis (mind)inkább, nagyobb mértékben, jobban
magister, ­tri m. (tanító)mester; kapitány
magistra, ­ae f. tanító(nő)
magistratus, -us m hivatal, hivatalnok, tisztviselő, hatóság
magnifico 1 magasztal
magnificus 3 nagyszerű, pompás
magnitudo, -dinis f. nagyság
magnus 3 nagy
magus, ­i m. mágus, bölcs
maiestas, ­atis f nagyság, méltóság, fenség
maior, ­ius (maioris) nagyobb, idősebb
maiores, ­um f idősebbek,ősök
maledico 3 –dixi, ­dictum megrágalmaz, gyaláz, megszól
malo, malle, malui ­ inkább akar, jobban szeret
malum, ­i n. alma
malum, ­i n. baj, rossz, bűn, gaztett, gonosz, kár
malus 3 rossz, gonosz, kedvezőtlen
mamma, ­ae f emő
mandatum, ­i n. megbízatás, parancs
mando 1 átad, megbíz, rábíz, üzen, adományoz (dat.)
mane reggel, korán
maneo 2 mansi, mansum (meg)marad (valahol), tartózkodik, megmarad, kitart, vár, fennáll
manifesto 1 kinyilvánít, megmutat
manus, -us f kéz, (munkája), tett, csapat
mare, -is n tenger
masculus 3 férfias
mater, -tris f anya
materia, -ae f anyag
maturus 3 érett
maximus 3 legnagyobb, igen nagy
mecum velem, magammal
medicina, ­ae f. orvosság, gyógyszer
medicus, ­i m. orvos
mel, mellis n. méz
melior, ­ius (ioris) jobb
membrana, ­ae f bőr, pergamen
membrum, ­i n. tag, testrész
memini, meminisse emlékszik vmire (gen.); nem felejt (csak perf)
memor (-oris) emlékező, valakire gondoló, nem felejtő (gen.)
memoria, -ae f emlékezet, memória: emlékirat
memoro 1 említ, emlékeztet
mens, -ntis f ész, elme, lélek, lelkület; meggondolás, gondolat; indulat, szenvedély, értelem, gondolkodás
mensa, ­ae f asztal, ebéd
mensis, mensis m hónap
meritus 3 megérdemelt, méltó
metrum, ­i n versmérték, versforma
metuo 3 metui fél (amitől: acc.)
metus, -us m. félelem
meus 3 enyém, az én …­m
mihi nekem
miles, -litis m katona(ság)
militaris 2 katonai, hadi; katonás, harcias
militia, -ae f katonaság, katonáskodás, hadi szolgálat v. egység
milito 1 katonáskodik, (hadi)szolgál(atot teljesít)
mille (pl. milia) ezer
minimus 3 legkisebb, igen kicsi
minister, ­tri m. szolga, segítő
ministro 1 vkinek segít, szolgál
minor, minus kisebb, fiatalabb, kevesebb
mirabilis, ­e csodás, csodálatos, csodálatra méltó
miraculum, ­i n. csoda, csodás jelenség
miror, mirari, miratus sum csodál(kozik), elcsodálkozik valamin
miser 3 szerencsétlen, szomorú, nyomorult
mitto 3 misi, misum küld, bocsát, enged; fel­ v. abbahagy
mobilis 2 mozgékony, nyüzsgő, ingatag
modo… modo… majd… majd… hol… hol…
modus, -i m mód, mérték; versmérték
moenia, moenium n (város)falak
momentum, ­i n mozzanat, tényező jelentőség: tartam
moneo, 2 monui, monitum int, figyelmeztet, emlékeztet
monitus, ­us m figyelmeztetés, intelem
mons, -ntis m . hegy(ség)
monstro 1 (meg)mutat, feltüntet
monstrum, ­i n. ijesztő jelenség, természetfeletti jel, szörny, szörnyeteg
monumentum, -i n emlékjel, emlékmű, síremlék; életmű
mora, -ae f halogatás, késedelem, időköz, haladék
moralis 2 erkölcsi, erkölcsös
morbus, -i . betegség, nyavalya
morior, mori, mortuus sum meghal
mors, mortis f halál
mortalis, ­is m. a halandó, az ember
mortalis, -e halandó, halálos
mos, moris m szokás; szeszély; plur: erkölcs, jellem
moveo 2 movi, motus mozgat, indít, hajt ­ pass. mozog
mox majd
mulier, -ris f nő, asszony
multitudo, -dinis f . sokaság, nagy szám, tömeg
multus 3 sok, sokféle; sűrű
mundus, ­i m. világ
munus, -neris n kötelesség, feladat, ajándék, hivatal; áldozat, ünnepi játék
murus, -i m. (város)fal
mus, muris m egér
musa, ­ae f múzsa; dal, költemény
musca, ­ae f. légy
musica, ­ae zene
muto 1 megváltoztat, felcserél

N
#

   
nam ugyanis, mert
narro 1 mesél, elbeszél
nascor 3 natus sum születik, származik, ered
natio, -onis f nép, nemzet
natura, -ae f természet
naturalis 2 természeti, természetes
natus 3 szülött
natus, ­i m. fiú (szülött v. gyermek) :fióka, poronty
natus, ­us m születés, származás
nauta v. navita, ­ae m. hajós, tengerész
navigo 1 hajózik
navis, navis f hajó
ne ­e?, vajon?
ne hogy ne, nehogy
ne…an vajon… vagy
necdum s még nem, mégsem
necesse est kell, szükséges
neco 1 megöl, meggyilkol
nectar, ­aris n. nektár, nedű; méz
nefas n jogtalanság, gazság, bűn, (isten elleni) vétek
nefas est tilos, bűn, nem szabad
nego 1 nemet mond, (meg)tagad (akitől: dat.)
nemo, neminis m senki
nequam (kfok nequior, ffok nequissimus 3) hitvány, semmirekellő, haszontalan, mihaszna, sehonnai
neque / nec és nem, sem, nem is
nequeo 4, ­ivi, ­itum nem képes, nem tud
nequiquam hiába, hasztalanul
nescio 4, -ii (ivi), -itum nem tud, nem ismer
niger, nigra, nigrum fekete, sötét
nihil / nil semmi
nihilo semmivel
nimis / nimium nagyon, nagymértékben, szerfelett, túlságosan
nisi / ni ha(csak)nem, csak ha, kivéve, csak(is)
nobilis,-e ismert, híres; hírnevet adó, nemes, előkelő, fenséges
nobilitas, -tatis f hírnév, nemesség, híresség, rang, kiváltság(os helyzet)
nolo, nolle, nolui nem akar
nomen, nominis n név, szó; cím
nomino 1 nevez, kinevez (amit, aminek: kettős acc.)
non nem
nonne nemde? vajon nem? hát nem?
nonnulli, -orum m néhányan
nonnullus 3 néhány, egynémely, egynéhány
nonus 3 kilencedik
nos mi(nket)
nosco 3 novi, notum (meg)ismer, megtud
noster, nostra, nostrum miénk, a mi .. ­nk
novem kilenc
novus 3 új, utolsó, újszerű
nox, noctis f éj(szaka)
nudo 1 lemeztelenít, megfoszt valamitől
nudus 3 meztelen, csupasz, puszta
nullus 3 egy sem, semmiféle; senki
num vajon, csaknem
numero 1 számol, (meg)számlál, sorol valahova
numerus, -i m. (lét)szám, ütem, dallam; számítás, számrendszer
numquam sohasem
nunc most, jó előre
nunc…nunc majd… majd
nunquam soha, sohasem
nuntio 1 hírül ad, jelent
nuntius -i m hír, hírnök, követ
nuper minap, nemrég
nutrix, ­icis f dajka; tápláló hon
nympha, ­ae f. nimfa (forrás, tenger, fa, hegy istennője)

O
#

   
ob (acc) ­ért, miatt
oborior 4 ortus sum keletkezik, támad
obscaenus 3 trágár, ocsmány
obscurus 3 homályos, bizonytalan, sötét, titokzatos
obtineo 2 obtinui,obtentum birtokol, birtokában tart
occido 3, ­cidi, ­casum lenyugszik, elesik, meghal
occupo 1 elfoglal, megszáll, meglep, hatalmába kerít
octavus 3 nyolcadik
octo nyolc
oculus, -i, szem
odi, odisse gyűlöl, megvet; kikerül
odium, -i n gyűlölet
odor, ­oris m. szag, illat, zamat
officium, -in feladat, kötelesség, szolgálat, tisztség, zsolozsma
olim egykor, hajdan, régen, majdan, majd egyszer
oliva, ­ae f. olajbogyó, olajfa
omen, ­inis n. előjel, jósjel
omnipotens, (­entis) mindenható
omnis, -e összes, minden, egész, teljes
opera, -ae f dolog, fáradság'
opes, -um f vagyon, gazdagság
opinor 1 vél, gyanít
oportet, oportere, oportuit kell, szükséges, illik, szükséges
oppidum, -i n. város
oppono 3 ­posui, ­positum ellenvet, elébe helyez, szembeszegez; pass.elé­ v. felmered
ops, opis f hatalom, segítség, erő plur. kincs(ek),vagyon
opto 1 kíván, óhajt
opus, operis n mű, munka, dolog
opus est szükség van vmire (abl.)
ora,-ae f part, szegély
oraculum, ­i n. jóslat, jósda
oratio, -onis f (szónoki) beszéd, szónoklat, imádság
orator, oris m szónok, szószóló; követ
orbis, -is m . (föld)kerekség, kör, forgás; (föld)gömb, bolygó világ(rend)
orbis terrarum földkerekség, mindenség
origo, -nis f eredet, kezdet, az eredeti természet, származás
orior, 4 ortus sum felkel, ered, keletkezik, támad, születik, származik
oro 1 szónokol; kér, könyörög, esedezik, rimánkodik, imádkozik (kettős acc.)
os, oris n száj, arc, tekintet; koponya
os, ossis n. csont
osculum, ­i n. csók
otium, -i n szabad idő, nyugalom, pihenés, béke(sség)
ovis, ­is f juh, birka, bárány

P
#

   
pactum, ­i n megegyezés, egyezség; mód
paene csaknem, majdnem, szinte
paeninsula, ­ae f. félsziget
palma, ­ae f tenyér, kéz, kar; pálma, pálmaág
panis, ­is m. kenyér
par (paris) hasonló, egyenlő, egyforma; illő, méltányos
paratus 3 kész(séges)
parens, -ntis m,f szülő (apa vagy anya)
pareo 2 parui, pariturus megjelenik, mutatkozik, engedelmeskedik (dat)
paro 1 készít, rendel, rendez, megszerez
pars, partis f. rész; párt, szerep
particeps, ­ipis részes, résztvevőtárs (amiben: gen.)
particula, ­ae f kis rész, darabka
parvulus 3 igen kicsiny, igen fiatal, zsenge
parvus 3 kicsi, kicsiny
passio, ­nis f szenvedés, szenvedély
pastor, ­oris m. pásztor
pater, patris m apa, atya, szenátor
patiens, ­entis (el)tűrő, engedékeny amit/amiben:gen
patientia, ­ae f tűrés, türelem, szenvedés
patior 3 passus sum tűr, szenved, elvisel, enged: elél, megér
patria, -ae f . haza, szülőföld
patronus, ­i m. védő, pártfogó, gyám
paucus 3 kevés, csekély, néhány
pauper (pauperis) szegény
pausa, ­ae f szünet, megszűnés / pausam dat megszüntet, abbahagy
pavidus 3 félénk
pax, pacis f béke
peccator, ­oris m. bűnös
pectus, -oris n. mell, szív, lélek, kebel, érzület
pecunia, -ae f pénz, pénzösszeg, vagyon
pecus, -oris n csorda, aprómarha, jószág, háziállat, nyáj
pelagus, ­i n tenger
penna, ­ae f toll. szárny; nyílvessző
pennatus 3 tollas
pensum, ­i n. feladat
per (acc) át, által, keresztül; útján, ­nként. szerte, miatt
peregrinus 3 idegen, külföldi
perennis, ­e tartós, maradandó, halhatatlan, örök
periculum, -i n veszély, veszedelem, kockázat
perpetuus 3 örök, örökös, szakadatlan
persona, ­ae f személy, szerep(lő): álarc
pestifer –era ­erum vészthozó, pusztító, romboló
pestis, ­is f. dögvész, pusztulás
petitio, -onis f megtámadás, kérés, kérelem, követelés
peto, 3 petivi, petitum kér, keres, rátör, törekszik valamire, siet, megy vhová, kíván, követel, megtámad
pictor, ­oris m. festő
pictus 3 festett, díszes
pius 3 kegyes, jámbor, jó, igaz, tisztelettudó, kötelességtudó
placeo 2 placui, placitum tetszik, jónak látszik
planctus, ­us m. siralom
plebs, plebis f / plebes, -ei f nép, nem nemesek, köznép
plenus 3 tele, telt (amivel: gen., abl.), teljes, egész
plurimus 3 igen sok, legtöbb
plus, pluris több; adv. inkább, jobban
poeta, ­ae m. költő
polus, i m. sark(pont), a föld sarka, ég(bolt)
pompa, ­ae f felvonulás
pone (acc.) mögött, mögé
pono 3 posui, positum odatesz, le­ v. elhelyez, tálal; félretesz, lecsillapít, tesz, helyez, alkot
pons,pontis m híd
pontus, ­i m. (nyílt) tenger
popularis 2 népi, népszerű;
populus, ­i m nép
porta,-ae f kapu
porto 1 hoz, visz, szállít, hord
possum, posse, potui tud, bír, ­ hat, ­het, képes
post (acc.) után, mögött; adv. azután, utána, később
postea azután, később
posthac ezután, ezentúl
postquam miután
potentia, -ae f erő, hatalom, képesség
potestas, -tatis f hatalom, erő, hatáskör
praebeo 2 -bui, -buitum nyújt, ad, szolgáltat (dat.)
praeclarus 3 ragyogó, fényes, szép
praeda, -ae f zsákmány(szerzés)
praedico 1 előre megmond, hirdet, prédikál
praedico 3, ­dixi, ­dictum előre megmond, bejelent
praemium, -i n jutalom, díj; jelvény
praesens, -ntis jelen(levő), rögtöni; segítőkész
praeter (acc) mellett, előtt, vmin kívül, kivételével, kivéve
praetexta, ­ae f bíborszegélyű díszruha (tóga)
praetor, -oris m praetor, elöljáró, főbíró
precor 1 kér, könyörög, imádkozik, esdekel
premo 3 pressi, pressum (el)nyom, szorít, szorongat, visszatart, közel tart vmihez (acc.),sajtol, terhel)
primum először, első ízben, eleve
primus 3 első
princeps, -cipis m vezető v. főember; a legelső ember, császár, fejedelem
princeps, (­cipis) első vezető, fő
principio kezdetben, eredetileg, eleve, először is
principium, -i n kezdet, eredet, elv;
prius előbb, korábban
priusquam mielőtt
privatim magánúton, külön
privatus 3 magán, közönséges, mindennapi
pro (abl) ­ért, érdekében, helyett; képest, mérten, gyanánt
pro deos! az istenekre!
procul távol, messze, messziről
profanus 3 be nem avatott, beavatatlan, fel nem szentelt
proficiscor 3 profectus sum elutazik, eltávozik, elindul
profugus 3 futó, menekülö
profundus 3 mély: alvilági
proinde ennélfogva, ekként: annyira
prope (acc) ­hoz, ­hez, ­höz, közel, közelében adv. közel, majdnem, csaknem, szinte
propter (acc) miatt, ­ért
proscriptio, ­onis f nyilvános kiírás: vagyonelkobzás, számkivetés, kivégzés
protectio, ­onis f védelem, oltalom
proverbium, ­i n. szállóige, közmondás
prudens, (­ntis) előrelátó, okos, bölcs
publico 1 nyilvánosan bemutat, nyilvánosságra hoz
publicus 3 nyilvános, közös, állami, hivatalos
puella, -ae f leány(ka), a kedves
puer, -i m fiú, szolga
pugna,-ae f harc, csata, ütközet
pugno 1 harcol, csatát vív, küzd
pugnus, ­i m ököl
pulcher 3 szép
pulsus, ­us m ütés, verés: érverés
punctum, ­i n (szavazat)pont
purgo 1 megtisztít, engesztel
purus 3 tiszta, egyszerű, mentes
puto 1 vél, gondol, hisz

Q
#

   
quadratus 3 négyszögű, négyszögletes
quadriga, ­ae f négyes fogat
quadrimus 3 négy telet látott, négyéves
quaero 3 qzaesivi, quaesitum keres, kérdez, kutat
quaestor, ­oris m vizsgálóbíró; pénzügyi tisztviselő
qualis 2 amilyen: milyen?
quam mint, mennyire, mily,
quamdiu meddig? ameddig
quamvis (ám)bár, noha, jóllehet: bármennyire
quando mikor? amikor, valamikor, mivel
quantus 3 ahány, amennyi: hány? mennyi? mekkora?
quare amiért, ezért: mi miatt? miért?
quasi mint, mintegy, szinte, mintha
quattuor négy
-que és, is
qui, quae, quod aki, ami, amely; melyik? miféle?
quia mert, mivel, minthogy
quid mi(t)? miért?
quidam, quaedam, quoddam egy valaki, egy bizonyos
quidem bizony(ára), ugyan(is), legalább, éppen, pedig, mindenesetre
quilibet, quidlibet bárki, bármi
quin hogy ne(m):
quinque öt
quintus 3 ötödik
quippe mindenesetre, csakugyan, hiszen, mert hát
Quis, quid ki?, mi?, mit? valaki, valami
quisnam quidnam ugyan ki? ugyan mi?
quisquis, quidquid v. quicquid bárki, bármi, aki csak, ami csak, minden, akárki, kiki
quo (a)hová, hová? mire jó? miért?
quo pacto mi módon?
quocumque bárhová, akármerre, ahová csak
quod hogy, mivel; amennyiben
quodsi de ha, ha pedig, ha tehát, ha azután még
quomodo? hogyan? miként? mi módon? ahogy
quondqm egykor, régen, olykor
quoniam mivel, minthogy (már), mert
quoque is, ugyancsak
quot ahány; hány?
quotidie naponként, minden nap
quotiens ahányszor, valahányszor; hányszor?
quotquot akárhány, ahány csak

R
#

   
radius, ­ii m. sugár, (rajzoló)vessző
rana, ­ae f béka
rapidus 3 magával ragadó, rohanó; perzselő sebes
rapio 3 rapui, raptum megfog, megragad, (el)ragad, rabol
raptim sebtében, rohanvást, sietve
raptor, ­oris m rabló
raro ritkán
rarus 3 ritka, elszórt; ritka szemű
ratio, ­onis f ész, értelem, tudat, számítás, számbavétel, gondolkodás, tanítás, (élet)elv, elmélet, mód,
rectus 3 egyenes, helyes, igazságos, biztos
regia, ­ae f királyi palota v. udvar, királyság
regina, ­ae f. királynő
regio, -onis f terület, tájék, táj, vidék, ország
regius 3 királyi
regno 1 uralkodik vki fölött (gen.)
regnum, -i n . királyság, ország, uralom
rego 3 rexi, rectum irányít, kormányoz, vezet, igazgat, kezel; játszik vmin (acc.)
religio, -onis f vallás(os tisztelet), vallásosság, babonás félelem, vallási szokás, szertartás: lelkiismeretesség,
relinquo 3 reliqui, relictum elhagy, hátrahagy
reliquiae, ­arum f maradványok, maradék
reparo 1 helyrehoz, újraalkot, helyreállít, helyette v. ismét megszerez; felkeres
repente hirtelen, váratlanul
reperio 4 repperi, repertum megtalál, felfedez, megvizsgál; pass. akad
repetitio, ­onis f ismétlés
res, rei f dolog, ügy, per, lényeg; vagyon(tárgy), helyzet, körülmény; állam
respondeo 2, -spondi, -sponsum felel, válaszol
responsum, ­i n. válasz, felelet; döntés
rex, regis m király
rhetor, ­oris m rétor, szónok
rhetorica –ae f szónoklattan
rideo 2 risi, risum mosolyog, nevet
ridiculus 3 nevetséges, mulatságos
ritus, ­us m. vallási szokás, szertartás
robustus 3 erős, izmos, (harc)edzett
rogito 1 kérdezget, kikérdez
rogo, 1 kér, kérdez, kérlel (kettős acc.)
Romanus 3 római
rota, ­ae f kerék, henger
rosa, ­ae f. rózsa
rubeo 2 rubui, ­ piroslik, pirul
ruber, rubra, rubrum piros, vörös
rubesco 3 rubui, ­ pirosodik
rubor, ­oris m pír, pirosság
rus, ruris n. mező, szántóföld, vidék, falu
rusticus 3 mezei, falusi, paraszti
rusticus, ­i m paraszt(ember)

S
#

   
sacer, sacra, sacrum szent, megszentelt; átkos, átkozott
sacerdos, -dotis m, f. pap, papnő
sacro 1 meg­ v. felszentel; esküszik, feláldoz
sacrum, -i n. szent(elt) tárgy v. hely v. ének; áldozat, ünnep, szentség
saecularis, ­e évszázados, százéves, világi
saeculum, -i n. korszak, idő, század, emberöltő, nemzedék, e világ
saepe gyakran, sokszor
sal, salis m só, sós víz, tenger
salio 4, ­ui ugrik, ugrál; áthág
salus, -utis f. üdv, jólét, boldogulás, üdvözlet, köszöntés, üdvösség
saluto 1 köszönt, üdvözöl
salve, salvete üdvöz légy!
salveo 2 ­, ­ jó egészségnek örvend
sane valóban, mindenesetre, bizony, természetesen
sanguis, -vinis m vér
sanus 3 egészséges
sapiens, -ntis bölcs
sapiens, ­entis m. a bölcs
sapio 3 ­ivi (­ii), ­ (meg)ízlel, bölcs, okos, eszes ért, tud
sat /satis elég, elegendő
satur 3 jóllakott, telített, kielégített, dús
saxum, -i n kő (szirt), szikla
scaena, ­ae f színpad, színjáték
scala, ­ae f lépcső
scelus, leris n bűn, vétek, gonoszság, gaztett, gazság
schola, ­ae f iskola
csientia, -ae f. tudás, ismeret, szakértelem, tudomány, tudomás
scilicet tudniillik, azaz
csio, 4 scivi, scitum (meg)tud, (meg)ismer, ért
scribo, 3 scriopsi, sciptum ír
scriptor, ­oris m író
scriptum, ­i n. írás, felirat, irat
se magát, magukat
secretum, ­i n. titok
secretus 3 magán, titkos, csendes
secum magával, magukkal
secundus 3 második, másodrendű, kedvező
sed de, azonban, tagadás után hanem
sed etiam hanem (még…… is)
sedeo 2 sedi, sessum ül, tartózkodik, pihen, trónol, letelepedik, leülepedik
semel egyszer
semet önmagát, magamagát
semper mindig
senator, -toris m a senatus tagja
senatus, -us m senatus, államtanács, tanácsülés, kihallgatás (a szenátus előtt)
senex, (senis) öreg, idős
senex, ­is m. öreg, aggastyán
senilis 2 öreges, öregkori
senior, ­ius (­ioris) idősebb, öregebb
sententia, -ae f gondolat, vélemény, ítélet, döntés: mondat, közmondás, nézet, mondás, jeles mondás,
sentio, 4 sensi, sensum érez, érzékel, észrevesz, észlel, gondol(kodik)
separo 1 elválaszt
septem hét
septimus 3 hetedik
sepulcrum, ­i n. sír, síremlék
sequor, 3 secutus sum követ, kísér, üldöz; következik, illet
sermo, monis m. (szó)beszéd, beszélgetés, társalgás, csevegés; szatíra
serpens ,­entis m.f. kígyó
serpo 3, serpsi csúszik, kúszik, mászik, lopódzik; eljut
servio 4, -ivi (ii), -itum szolgál(atára van)
servitium, ­ii n. (rab)szolgaság, szolgálat
servo 1 (meg)őriz, megóv, megtart, megment
servus, -i m. szolga
sese magamagát, önmagát
seu akár (ha), vagy (ha)
sex hat
sextus 3 hatodik
si ha
sic így, ennyire
sicit(i) miként, amint, valamint, ahogyan
sidus, ­eris n. csillag(kép), csillagzat
signo 1 jelez, jelöl, meg­ v. kijelöl, jellel ellát, kifejez
sinum, -i n. jel, jelvény, jelszó; műtárgy, műkincs (szobor); csillagkép
silentium, i n. csend, hallgatás, nyugalom; titoktartás
sileo 2 silui, ­ csendben van, hallgat
silva, -ae f erdő, fa, liget
silvestris 2 erdős, erdei
similis, -e hasonló (amihez: dat. v. gen.)
simplex, ­icis egyszerű, nyílt, becsületes
simul egyszerre, egyúttal, együtt, egyszersmind, egyidejűleg; mihelyt, amint (már)
simulo 1 színlel, tettet, utánoz
sin ha pedig, de ha
sine (abl.) nélkül
singularis, -e egyes, egyedülálló, egyedüli, páratlan
sinister , sinistra, sinistrum bal
sive / seu akár (ha), vagy (ha)
socio 1 társít, egyesít, összeköt
socius, -i m. társ, szövetséges; cinkos
sol, solis m. nap (égitest)
soleo 2 solitus sum szokott (vmit tenni)
solitus 3 megszokott
solum csak, csupán
solus 3 egyedül(i), egyetlen, magányos (gen. sólius, dat. soli)
somnio 1 álmodik, álmodozik (acc.)
somnium, -i n álom
sono, 1 hangzik, zeng, zúg
soror, sororis f nőtestvér, nővér
sors, sortis f sors, végzet, osztályrész, sorsvetés
spectaculum, ­i n. látvány(osság)
specto 1 szemlél(ődik), néz(eget); megtekint, lát
spero 1 remél
spes, spei f remény; in spem
secundam másodsorban
spiritus, ­us m. lélegzet, lehelet, légzés, széláramlat; ihlet, lelkület, bátorság, fuvallat, lélegzés, szellem,
spiro 1 (életet) lehel, lélegzik, él
sponte (sua) önként, magától, önszántából, saját akaratából
statuo 3 statui, statutum oda­ v. felállít, emel, megállapít; elhatároz, elrendel, dönt, állít
status, -us m. állapot, helyzet, forma
stella, ­ae f csillag(zat)
stilus, ­i m íróvessző
sto, 1 steti, staturus áll; mered, fennmarad
studeo 2 studui tanul, törekszik, fáradozik, igyekszik; szemlélődik, tanulmányoz, tevékenykedik
stultus 3 ostoba, együgyű, buta, bárgyú
sub (abl.) alatt; tövében
sub (acc.) alá, felé; küszöbén
subitus 3 hirtelen, váratlan, meglepősubiugalis, ­e teherhordó
sum esse, fui van, létezik
summa, ­ae f összeg, összesség, összegzés, összefoglalás
sumo, 3 sumpsi, sumptum (magához) vesz, megfog, felölt, leszed, elfogyaszt; választ, alkalmaz
super (acc.) fölé (fölött) , ­nál, ­nél; adv. azonfelül, ráadásul, tetejébe
super (abl.) fölött, ­ra, ­re; miatt; adv. felülről
superbus 3 gőgös, büszke, dölyfös; zsarnoki
superi, ­orum m. égiek, istenek
supero 1 felülmúl, legyőz, fölé emelkedik, felhág, átkel; túlél
supra (acc). fölött, fölé
sursum fel, magasba, felfelé
suus 3 övé, sajátja, az ő …-je, a magáé
syllaba, ­ae f szótag
symboium, ­i n. jelkép (gör.)

T
#

   
taberna, ­ae f bolt, fabódé, viskó, kocsma, műhely
tabula, -ae tábla, kép, festmény, asztal; írás, irat, jegyzőkönyv
taceo 2 tacui, tacitum hallgat, nem szól
tacitus 3 hallgatag, néma, csendes, nesztelen, halk; titkos
talis, e ilyen, olyan
tam oly mértékben, annyira
tamen mégis, azonban
tango 3 tetigi, tactum (meg)érint, elér, bánt, sújt; meghat, megsért
tanto annyival
tantum csak (annyira)
tantus 3 akkora, oly nagy, annyi
tardus 3 lassú, lomha, késlekedő
taurus, ­i m. bika
te téged
tectum, -i n tető, ház, fedél
tecum veled, magaddal
tego 3 texi, tectum befed, eltakar, leplez, takar(gat) , beborít, elrejt
tellus, ­uris f (anya)föld
templum, -i n templom; bekerített terület; szentély
tempus, -oris n. 1. idő(szak), kor; 2. halánték
tendo 3 tetendi, tentum feszít, (ki)nyújt, odanyújt, tart, kiterjeszt, felhangol; igyekszik, törekszik, elér;
tenebrae, ­arum sötétség, homály, zűrzavar; árnyak (plur.)
teneo, 2 tenui, tentum tart, fog, használ, birtokol, elér; lekötelez
tener –era ­erum gyenge, zsenge, ifjú, fiatal; gyengéd
ter háromszor
terra marique szárazon és vízen
terra, -ae f (száraz)föld
terror, ­oris m rémület, rettegés, ijedtség, félelem
tertius 3 harmadik
testamentum, ­i n végrendelet
textus, ­us m. szöveg
theatrum, ­i n színház
thema, ­atis n. téma, tézis
tibi neked
tibia, ­ae f (kettős) fuvola, (csont)síp, lábszárcsont
tigris, ­is m, f tigris
timeo 2 timui fél (akitől: acc. ) , félt (akit: dat.)
timidus 3 félénk, gyáva
timor, timoris m félelem, aggodalom
toga, ­ae f toga (előkelő ünnepi római férfi öltözet)
tolero 1 elvisel, tűr
tollo 3 sustuli, sublatum felemel, kiemel, elvesz, eltöröl, felkorbácsol: eltávolít, megsemmisít
torqueo 2 torsi, torsum csavar, kínoz, gyötör, forgat, csóvál, lódít, hajít, elfordít
tot annyi, oly sok
totidem ugyanannyi
totus 3 egész, teljes, mindenestül, egészen (gen. totíus, dat. toti)
trado, 3 tradidi, traditum átad, hagyományoz; felajánl
traho 3 traxi, tractum húz, von(szol) , vonz:
trans (acc). át, keresztül, túl
tremo 3 ­ui, ­ reszket, fél (acc.) remeg
tremor, ­oris m. félelem, reszketés, remegés
tres, tria három
tribuo 3 ­ui, ­utum ad, juttat, oszt, nyújt
tribus, ­us f néposztály
tristis, -e szomorú, gyászos, keserves, komor, zord, komoly, borús, bús
triumphalis 2 diadal­(menethez tartozó), diadalmas
triumpho 1 diadalmenetet tart, ujjong, diadalmaskodik
triumphus, ­i m. diadalmenet
triumvir, ­i m triumvir, hármas bizottság tagja
tu te
tuba, ­ae f harsona, trombita
tum akkor, azután
tumultus -us m zavar, háborgás, tömkeleg
tunc akkor, aztán
turba, -ae f tömeg, csapat, zavargás
turbo 1 megzavar, felkavar, háborgat pass. megzavarodik
turpis, -e rút, csúnya, csúf, gyalázatos
tutus 3 biztos(ított)
tuus 3 tied, a te . . . ­d

U
#

   
ubi hol?, ahol, mihelyt
ullus 3 valamely, valaki, egynémely (gen.: ullíus, dat.: ulli)
ultimus 3 (leg)utolsó, legszélső, végső
ultra (acc.) fölött, túl; adv. azonfelül, azontúl, többé
umbra, ­ae f árnyék, sötétség; árnyalak, lélek
umbrosus 3 árnyékos, árnyékban levő, homályos
umerus, ­i m váll
una együtt, egyszersmind
unda, -ae f hullám, hab, víz, hullámzás
unde honnan? miből? mitől? ahonnan, amiből, amitől
undecim tizenegy
undecimus 3 tizenegyedik
unicus 3 egyetlen egy, egyedüli
universitas, ­atis f egyetem
unus 3 egy; egységes
urbanus 3 városi, városias
urbs, urbis f város, főváros (Róma)
urna, ­ae f (sorsvető) edény, szavazóurna; hamvveder
uro 3 ussi, ustum ég, megéget, éget, lángra gyújt, felperzsel, fűt
ursa, ­ae f. medve
usque ad (acc) egészen… ­ig
usque folyton, szüntelenül, egyre, ­ig, egészen
usus, -us m használat, alkalmazás, gyakorlat, fogyasztás, szükséglet, szolgálat; haszon
ut(i) hogy, ahogy, mint, miként, amint, mihelyt; mennyire, mióta, minthogy; bár
uter, utris m. tömlő
uter, utra, utrum (a)melyik a kettő közül
uterque, utraque, utrumque mindkettő, mindkét (fél)
uterus, ­i m. has, anyaméh, öl
utilis, -e hasznos vmire (dat.)
utinam bárcsak
utor, uti, usus sum használ, alkalmaz valamit, él vmivel (abl.)
utrimque mindkét részről
uva, ­ae f. szőlő, szőlőfürt
uxor, uxoris f. feleség, hitves

V
#

   
vacuus 3 (lég)üres, kietlen; mentes, szabad vmit(abl.), gazdátlan
vado 3 vadi, vadum lép, megy
vago 1 v. vagor 1 kóborol, barangol, bolyong, kószál; bejár, elterjed
vale élj boldogul, ég veled isten veled!
valeo 2 valui, valiturus erős, egészséges, képes, bír, ­hat, ­het; érvényben van, ereje van, érvényesül
validus 3 egészséges, erős, hatalmas
varietas, ­atis f változatosság
vario 1 tarkít, színt változtat, változatossá tesz
varius 3 különböző, sokféle, különféle, tarka, változatos; állhatatlan, ingatag
vates, ­is m.f. jövendőmondó, költő jós, látnok
vehemens, -ntis heves, hatalmas, szenvedélyes, indulatos, erélyes, szigorú, kemény, határozott
vehementer hevesen, erélyesen, határozottan
veho, 3 vexi vectum húz, von, visz, szállít; pass. utazik vmin (abl.)
vel vagy, akár; például
velox, (­ocis) gyors, sebes
vena, ­ae f ér, véredény; tehetség
venio, 4 veni, ventum jön, érkezik
venter, ventris m. has, anyaméh, gyomor
ventus, -i m szél, szellő
Venus -eris f Venus
ver, veris n tavasz
verbum,-i n szó, ige, mondás, név; beszéd
verbum facit beszél
vere valóban, igazán, helyesen, joggal
veritas, ­atis f igazság, valóság
versus, -us m vers, költemény
versus (acc.) felé
verto 3 vertiti, versum fordít, forgat, megfordít, felforgat, feldúl, megváltoztat
verum de, hanem, azonban, ellenben, valóban, valójában, igen
verum, -i igazság, valóság
verus 3 igazi, valódi
vesper, vesperi m est(e), Esthajnalcsillag
vespera, ­ae f este
vester, vestra, vestrum tiétek, a ti ­tek
vetus (teris) régi, ó, öreg, ősi, hajdani: klasszikus, elavult
vetustas, ­atis f régiség, öregség, tartósság
via, -ae f. út
viator, ­oris m. utas, vándor; kalauz
victor, -oris m győző, győztes
victoria, -ae f győzelem
victus 3 legyőzött
video 2 vidi, visum néz, lát, ügyel, vigyáz, gondoskodik; pass: látszik, tűnik
vigilia, -ae f virrasztás, ébrenlét
vigilo 1 virraszt, őrködik, őriz, ébren van
viginti húsz
villa, -ae f (nyári v. mezei) lak, villa, major
villula, ­ae f kis lak v. major
vinco, 3 vici, victum (le)győz; megelőz, túltesz vkin (acc.)
vindico 1 követel, véd, oltalmaz
vinum, ­i n. bor; plur. borozgatás
vir, viri m férfi, hős: ember, férj
virgo, -ginis f. szűz, leány, hajadon: menyasszony
virtus, -tutis f erő, érdem, férfiasság, vitézség, erény, erősség
vis, acc: vim, abl.:vi, pl.: vires, -ium erő, erősség, testi erő, erőszak, erély, hatalom, hatás, képesség,
visitatio, ­onis f látogatás
visito 1 meglátogat
vita,-ae f élet, lélek
vitalis, ­e éltető, élő, eleven
vivo 3 vixi victum él
vix alig; nagy nehezen, bajosan
vix tandem végre valahára
vocabularium, ­i n. szótár
vocabulum, ­i n. megnevezés, szó, név
voco 1 hív, szólít, nevez (akit, aminek: kettős acc.)
volens, ­entis jóakaratú, kegyes
volito 1 repdes, röpköd
volo 1 (el)repül, száll; száguld
volo, velle, volui akar
vos ti, titeket
votum, ­i n. fogadalmi ajándék, fogadalom, kívánság, ima, imádság
vox, vocis f hang, szó
vulgaris 2 közönséges, mindennapi
vulgus, -i n néptömeg
vultus, -us m arc(kifejezés), tekintet
vultu composito képmutató

Related

Lénárd Sándor: Néhány szó a latin Micimackóról
·11 perc· 0 · 0
latin Lénárd Sándor Micimackó
A számnevek (nomen numirela)
·2 perc· 0 · 0
latin nyelvtan számnevek
Gyakorló mondatok
·1 perc· 0 · 0
latin nyelvtan gyakorlás
Ragozási táblázatok
·3 perc· 0 · 0
latin nyelvtan ragozás
hasznos táblázatok
·1 perc· 0 · 0
latin nyelvtan hasznos
memoriterek
·2 perc· 0 · 0
latin segédlet memoriter