Ugrás a tartalomra
 1. Blog/
 2. Magyar irodalom/

Alakzatok

·2 perc· 0 · 0 ·
magyar fakt alakzat
 Author
tanár
Tartalomjegyzék

Alakzatok
#

Alakzat
(lat. figura, gör. szkhéma)
#

A klasszikus és modern retorika egyik alapkategóriája. Nyelvi átalakító eljárás eredménye: a hangsoroknak, jelentéseknek, mondat- és szövegszerkezeteknek az expresszivitás érdekében történő megváltoztatása. A klasszikus és modern retorika standard modellje négy átalakító eljárást tart számon.

 • adjekció (bővítés, hozzátoldás);

  • paralelizmus (párhuzam)

  • szerkezeti párhuzam: az egymás után következő sorok ugyanolyan szerkezetűek

  • gondolatritmus: az egymás után következő sorok ugyanolyan tartalmúak, ugyanarról szólnak

   pl.:
   Örökkön háborog a tenger
   Örökkön zúgnak a lombok
   Örökkön fájdalmas az ember…

Figura etimologica
#

 • tőismétlés – kifejezhet:
  • fokozást (szebbnél szebb)
  • ellentétet (hiszek hitetlenül)
  • ugyanaz (látva lássalak)

Khiazmus (keresztforma)
#

“Jaj, mily sekély a mélység
és mily mély a sekélység.”

Halmozás
#

 • egymással rokon szavakat, szószerkezeteket, esetleg mondatokat sorolunk fel egymás után.

Fokozás (klimax)
#

 • olyan halmozás, ahol az egymás után következő szavak között intenzitásbeli különbség van, az érzelmi feszültség egyre nő.

Csökkenés (antiklimax)
#

 • Olyan halmozás, ahol az egymást követő elemek intenzitása egyre csökken.

Poliszündeton (kötőszavak halmozása)
#

 • Akkor beszélünk kötőszóhalmozásról, ha a tagmondatok, mondatrészek kötőszavak nélkül is megállnák a helyüket.

pl: “Most tél van és csend és hó és halál.”

Ellentét
#

 • egymással ellentétes tartalmú elemek kerülnek egymás mellé

pl.: Nem is érzik a lepelt tehernek.

Paradoxon (nem várt, hihetetlen)
#

 • látszatellentét

pl.: Akinek sok barátja van, annak egy barátja sincs.

Oximoron
#

 • két ellentétes szót kapcsol össze

pl.: édes mostoha

Refrén
#

 • A vers állandóan, következetesen ismétlődő sora(i).
 • lehet: változatlan ismétlés, illetve variáns

Keret
#

 • Olyan ismétlés, ahol az elején és a végén tér vissza a szöveg, illetve kép.
 • detrakció (elhagyás, csökkentés)

Célzás, utalás (alluzió)
#

 • Egy más alkotásra, eseményre, beszédhelyzetre való utalás. (pl.: Szigeti veszedelemben Vergiliusra utalás.)

Kötőszóelhagyás (aszündeton)
#

 • A szükséges kötőszók elhagyása, többértelművé teszi a szöveget.
 • transzmutáció (felcserélés)

Szórendcsere (inverzió)
#

Jelzőcsere (enallage)
#

pl.: vak szívű, hideg szemű barátok

Késleltetés (retardáció)
#

Költői kérdés
#

 • immutáció (helyettesítés);

Körülírás
#

Eufémizmus (szépítő kifejezés)
#

pl.: öregasszony helyett “idős hölgy”

Kakofémizmus
#

 • “felesleges” durvaság.

Nagyítás (hiperbola)
#

Gúny
#

A stilisztikában a túlzással rokonítható fogalom. Valamely dolog, tárgy, jelenség, személy stb. hibáit, ellenszenves vonásait a valóságostól eltérően, erősen felnagyítva, néha a képtelenségig túlozva mutatja be.

A négy átalakító eljárás a nyelvi szintek szerint a következő fő alakzat-típusokat hozza létre:

 • hangalakzat (rím, alliteráció, szójáték)
 • szóalakzat;
 • mondatalakzat;
 • gondolatalakzat;

Related

Ajánlott olvasmányok
·1 perc· 0 · 0
magyar fakt ajánlott
A hivatalos stílus
·6 perc· 0 · 0
magyar fakt hivatalos
A detektívtörténet anatómiája
·3 perc· 0 · 0
magyar fakt detektívtörténet
Bábel
·1 perc· 0 · 0
magyar Biblia Bábel
Bűneset
·3 perc· 0 · 0
magyar Biblia Bűneset
Káin és Ábel
·2 perc· 0 · 0
magyar Biblia Káin és Ábel