Ugrás a tartalomra
  1. Blog/

Igenevek

·3 perc· 0 · 0 ·
latin nyelvtan igenevek
 Author
tanár
  1. infinitivus – főnévi igenév
  2. participiumok – melléknévi igenevek
  3. gerundium – igéből képzett –ás, -és végű főnév
  4. supinum – célhatározói és tekintethatározói értelmű főnévi igenév
A PARTICIPIUMOK RENDSZERE
ACTIVUM PASSIVUM
IMPERFECTUM imperfectum.tő + (ē)ns, -(ĕ)ntis
donāns, donāntis = ajándékozó,
aki ajándékozik
regēns, regĕntis = irányító, aki irányít
PERFECTUM supinum tő + -us, -a, -um
donātus, donāta, donātum = a megajándékozott,
akit megajándékoztak
INSTANS Supinum tő + -ūrus, -ūra, -ūrum
donātūrus, donātūra, donātūrum = a megajándékozni
szándékozó, aki a jövőben ajándékozni fog
imperfectum tő + - (e)ndus
- (e)nda, - (e)ndum
donāndus, donānda, donāndum = a ajándékozandó, amit ajándékozni kell

ÁLSZENVEDŐ (DEPONENS) IGÉK

Azokat az igéket nevezzük álszenvedőknek, melyeknek szótári alakjuk passzív, jelentésük viszont cselekvő.

Dēponēns szó jelentése letevő (dēponere = letesz), ami arra utal, hogy az ilyen dēponēns igék cselekvő alakjukat leteszik, elhagyják, helyette csak passzív alakjaikat használják. Ragozásuk is csak passivumban lehetséges, de az ilyen ige mindig cselekvő jelentéssel bír.

Szótári alakjuk három elemből áll: utor, uti, usus sum

  1. passiv indicativus praesens imperfectum S/1:utor = használok
  2. infinitivus imperfectus passivi: uti = használni
  3. passiv indicativus praesens perfectum S/1: usus sum = használtam

Az álszenvedő igék indicativus praesens imperfectumban történő ragozására és annak magyar jelentésbeli megfelelőjére álljon példaként az alábbi táblázat:

praesens impferfectum utor használok nascor születek for beszélek
uteris használsz nasceris születsz faris beszélsz
utitur használ nascitur születik fatur
utimur haszálunk nascimur születünk famur
utimini használtok nascimini születtek famini
utuntur használnak nascuntur születnek fantur

Fontosabb álszenvedő igék:

hortor, hortāri, hortātus sum = buzdít, ösztönöz

for, fāri, fātus sum = beszél

infor, infāri, infātus sum = nem beszél

interpretor, interpretāri, interpretātus sum = értelmez

testor, testāri, testātus sum = tanúsít, végrendelkezik

confiteor, confitēri, confessus sum = bevall

vereor, verēri, veritus sum = tiszteletből fél, félve tisztel, nem mer

misereor, miserēri, miseritus v. misertus sum = szánakozik, megszán, megkönyörül

utor, uti, usus sum = használ vmit (amit: abl.), él valamivel. (amivel: abl.)

fruor, frui, frūctus sum = élvez, gyümölcsöztet vamit. (amit: abl.)

nāscor, nāsci, nātus sum = születik

morior, morī, mortuus sum = meghal

dēfungor, dēfungi, dēfunctus sum = elhalálozik

orior, orīri, ortus sum = keletkezik

experior, experīri, expertus sum = tapasztal

FÉLIG ÁLSZENVEDŐ (SEMIDEPONENS) IGÉK

Azok az igék tartoznak ebbe a csoportba, melyek imperfectum alakokban cselekvő ragozást követnek, perfectum alakjaikban azonban szenvedő alakokat használnak, illetve melynek szótári alakjuk részben aktív, részben passzív.

Fontosabb félig álszenvedő igék:

audeō, audēre, ausus sum = merészel

gaudeō, gaudēre, gāvīsus sum = örül, örvend

soleō, solēre, solitus sum = szokott

fidō, fidĕrĕ, fīsus sum = bízik

fīō, fierī, factus sum = lesz, válik vmivé, történik

GERUNDIUM

A gerundium egy cselekvő értelmű igenév, amely alakilag a participium instans passivi neutrumával egyezik meg. Magyar fordítása leggyakrabban -ás, -és végű igéből képzett főnévvel történik.

Mivel csak elvont főnévi formában fejezi ki az igék tartalmát, a gerundiumot a latin csak egyes számban használja, azaz nincs többes száma. Egyes számban is csak 4 esete van: accusativus, genitivus, dativus és ablativus. A gerundium hiányzó esetét, a nominativuszt az ige infinitivus imperfectus activi alakja pótolja:

S. scibō, scribĕre, scrīpsī, scrīptum = ír

nom. scribĕrĕ- írás
acc. ad scribendum íráshoz, azért, hogy írjak; célhatározói értelemben
gen. scribendī írásnak a ...
dat. scribendō írásra (alkalmas), szintén célhatározói. értelemben
abl. scribendō írással; mód- és eszközhatározó kifejezésére

Az ige gerundiumi alakjában is megtartja igei vonzatát. (iūs aquam ducendī a víz elvezetésének joga)

Related

Szótárak
·7 perc· 0 · 0
magyar fakt szótár
Katona József: Bánk bán
·6 perc· 0 · 0
magyar fakt Katona József Bánk bán
Gabriel García Márquez: Száz év magány
·16 perc· 0 · 0
magyar fakt Gabriel García Márquez Száz év magány
Babits: Jónás könyve
·3 perc· 0 · 0
magyar fakt Babits Mihály Jónás könyve
Alakzatok
·2 perc· 0 · 0
magyar fakt alakzat
Ajánlott olvasmányok
·1 perc· 0 · 0
magyar fakt ajánlott