Ugrás a tartalomra
 1. Blog/

Mondatrövidítő szerkezetek

·6 perc· 0 · 0 ·
latin nyelvtan szerkezetek
 Author
tanár

1. Accusativus cum infinitivo (Acc. cum inf.)

A mondat tárgyára vagy alanyára vonatkozó mellékmondatot tömörít, azaz alárendelt tárgyi vagy alanyi mellékmondatot helyettesítő szerkezet.

Részei:

vezérige (verbum regens) + accusativus + infinitivus (6 fajta)

Video patrem venire.
Látom, hogy az apám jön.

A vezérige lehet activ vagy deponens ige. Ha főmondat alanya és az ACI acc-a ugyanarra a személyre vonatkozik, akkor a se visszaható névmás a szerkezetben. Az ACI infinitivusa általában szerepelhet mind a 6 actioban és 2 genusban.

 • Ha a mellékmondat a főmondattal egyidejű, akkor inf. imperfectus act./pass. (1/A, B, G)
 • Ha a mellékmondat a főmondathoz képest előidejű, akkor inf. perfectus act./pass. (1/C, E)
 • Ha a mellékmondat a főmondathoz képest utóidejű, akkor inf. instans act./pass. (1/D, F)

I. Kijelentő tárgyi mellékmondatot tömörít (a mondat tárgyát fejezi ki)

 1. Verba dicendi, sentiendi, cogitandi (mondást, érzékelést, gondolkodást kif. igék) mellett
 2. A Puto te in hac re errare. Azt gondolom, hogy ebben a dologban tévedsz.
  B Homines vident solem oriri. Az emberek látják, hogy kel fel a nap.
  C Amicus meus respondit se brevī apud nos fuisse. A barátom azt mondta, rövid ideig volt nálunk.
  D Magister dixit se ad parentes meos scripturum esse. A tanár azt mondta,írni fog a szüleimnek.
  A mellékmondat állítmánya lehet passiv infinitivus is!
  E Amicus meus dixit fratrem suum a magistro laudatum esse. A barátom azt mondta, hogy a fivérét megdicsérte a tanár.
  F Dux dixit omnes milites a se laudatum iri. A vezér azt mondta, hogy minden katonáját meg fogja dicsérni.
  G Hic discipulus putat se ab omnibus amari. Ez a diák azt hiszi, hogy őt mindenki szereti.
 3. Verba voluntatis (akarást kifejező igék) mellett
 4. Volo te contentum esse. Azt akarom, hogy megmérkőzz.
  Caesar milites castra munire iussit. Caesar megparancsolta, hogy a katonák erősítsék meg a tábort.
  Caesar castra muniri iussit. Caesar megparancsolta, hogy a tábort erősítsék meg.
  (A mellékmondatban passiv inf., általános alannyal.)
 5. Verba affectuum (érzelmeket kifejező igék) mellett
 6. Pater meus gaudet libros mihi placere. Az apám örül, hogy tetszenek (nekem) a könyvei.

II. Kijelentő alanyi mellékmondatot tömörít (a mondat alanyát fejezi ki)

 1. Személytelen (3. személyű) igék után
 2. Apparet nos amare et amari natos esse. – Nyilvánvaló, hogy szeretni és szerettetni születtünk.

 3. Személytelenül használt verba dicendi, sentiendi, cogitandi szenvedő alakjai mellett
 4. Nuntiatur mihi amicum adesse. – Az a hír, hogy érkezik a barátom.

 5. Főnév + est szerkezet után
 6. Spes nostra est Christum surrexisse. – Reméljük, hogy Krisztus feltámadt.
  Fama erat vos urbem relicturos esse. – Az a hír, hogy elhagyjátok majd a várost.

 7. Semleges nemű melléknév + est szerkezet után
 8. Aequum est pauperes a divitibus adiuvari. – Méltányos dolog, hogy a szegényeket

2. Nominativus cum infinitivo:

Alárendelt alanyi mondatot helyettesítő szerkezet. Vezérigéje mindig passīvumban van. A vezérige olyan verbum dicendi és sentiendi, amely activumban ACI-val áll, passivumban pedig egy személyesen szerkesztett szintagmában NCI-t von magához.

passīv vezérige + nominativus + infinitivus

Dicitur Caesar scriptor clarus esse. Azt mondják, Caesar híres író.
Milites nostri fortiter pugnavisse dicuntur. Azt mondják, katonáink bátran harcoltak.
Hic vir plus locutus esse, quam egisse videtur. Úgy tűnik, ez az ember inkább beszélt, mint cselekedett.
Dicuntur Romani patriam amavisse. Azt mondják, a rómaiak szerették a hazájukat.

3. Participium coniunctum

Fontos tudnivalók: Igeneves szerkezet, ami a mellékmondat "besűrítésére" szolgál, ha a főmondat alanya szerepel a mellékmondatban.

In de domum repetens puppem conscendit Arion. Az innen hazatérő Arión felszállt a hajóra.

A participium coniunctum 2 részből áll: egy participiumból (participium coniunctum-nál mind a 4 fajta lehet) és egy vele egyeztetett főnévből.

Példamondatok:

Graeci convenerunt, ut spectacula viderent. – A görögök jöttek, hogy megnézzék a látnivalókat. (ilyen formában van, alkalmazzuk benne a consecutio temporum-ot, de ennek el kell tűnnie az átalakításkor)

Ugyebár ez egy célhatározói mellékmondat, aminél MINDIG participium instans Activi-t használunk!

Tehát ige 4. alakja + -urus,-ura,-urum (segít az, ha az olyan mondatokat, amiben ut kötőszó szerepel, rögtön úgy fordítod, hogy pl. "a megnézni akaró/készülő" video2 vidi, visum)

Nos, az átalakított mondat így néz ki: Graeci convenerunt spectacula visuri.

Itt a participium coniunctum a Graeci visuri-t úgy is lehet fordítani, hogy: "A nézni akaró görögök."

Cives Ciceronem, cum Romam venisset, salutaverunt. Cicerót, amikor Rómába jött, a lakosok üdvözölték.

Amikor/ miközben --> MINDIG participium imperfectum Activi-t kell használni ( ige első alakja+ -(e)ns,-(e)ntis) miután-nál mindig participium perfectum Passivi-t ( 4. alak+ -us,-a,-um)

Participium coniunctumba átrakva: Cives Ciceronem Romam venientem salutaverunt. a jövő Cicerót- Ciceronem venientem ha nem cum, hanem postquam (miután) lenne - Ciceronem ventum.

4. Ablativus absolutus (participium absolutum)

Lehet nevezni speciális participium coniunctum-nak, de két dologban lényegesen különböznek:

 • A főmondat alanya NEM szerepel a mellékmondatban!
 • Csak participium imperfectum Activi-t és participim perfectum Passivi-t lehet használni! Az előbbi az egyidejűséget, az utóbbi az előidejűséget fejez ki. Lehet fordítani: időhatározói, okhatározói, megengedői, feltételes mellékmondatként.

Pl.: Cum Pyrrhus regeret, bellum gestum est. - Amikor Pürrhosz uralkodott, háború folyt. Átalakítva: Pyrrho regnante bellum gestum est.

Az ablativus absolutus--> Pyrrho regnante regnante--> participium imperfectum Activi--> tehát ez jelzi, hogy itt egyidejűség van. cum= mikor (!)

Postquam Roma incendio deleta erat, Galli reversi sunt. - Miután Róma a tűzvészben elpusztult, a gallok visszavonultak.

Átalakítva: Roma (ablativusban van) incendio deleta Galli reversi sunt.

Az ablativus absolutus--> Roma deleta deleta--> participium perfectum Passivi postquam= miután (!)

5. A gerumdium és a gerundivumos szerkezet

A fenti kifejezéseket kétféle képpen is használhatók a latin nyelvben:

 1. gerundiummal → a kifejezés tárgya az ige eredeti vonzatával szerepel, ami leggyakrabban accusativus, de lehet más igevonzat is
 2. participiumos jelzős szerkezettel, az ún. gerundivumos szerkezettel, → a kifejezés "tárgya" és az igéből képzett participium instans passivi egyeztetett módon, jelzős szerkezetként használandó
gerundivum gerundivumos szerkezet
-ás, -és végű, igéből képzett főnév jelzős szerkezet, melyben a jelző participium,
instans passivi
potestās filium vendendī

sing. acc.
A gyerek eladásának joga.
iūs filiī vendendī – birtokos szerkezet
↓ ↓
sing. gen. s. gen. (filius vendendus genitivusza)
iūs aquam ducendī

sing. acc.
ius aquae ducendae
↓ ↓
sing. gen. s. gen. (aqua ducenda genitivusza)
potestās servī manumittendī
↓ ↓
sing. gen. sing. gen. (servus manāmittendus genitivusza)

6. Supinum

A supinum szintén főnévi igenév, célhatározói és tekintethatározói értelemben használatos,
ennek megfelelően csak két esete van:

 • accusativus (célhatározói értelmű)
 • ablativus (tekintethatározói értelmű)

Alakjait az ige 4. szótári alakjából képezi, melyek a IV. declinatiót követik.

petō, 3, petīvi, petitum

S. nom.
Acc. petītum kérni, kérés céljából
gen.
dat.
abl. petītu kérésre nézve

Példák:

 • Legati vēnērunt pācem petītum.Követek azért jöttek, hogy békét kérjenek.
 • Quod optimum pācem petītu videtur, facies. – Tedd azt, ami a békekérés tekintetében a legjobbnak látszik!
 • dormītum īmus – aludni megyünk
 • horribile vīsū – borzasztó látni

Related

Latin névmások
·2 perc· 0 · 0
latin nyelvtan névmás
Igenevek
·3 perc· 0 · 0
latin nyelvtan igenevek
Szótárak
·7 perc· 0 · 0
magyar fakt szótár
Katona József: Bánk bán
·6 perc· 0 · 0
magyar fakt Katona József Bánk bán
Gabriel García Márquez: Száz év magány
·16 perc· 0 · 0
magyar fakt Gabriel García Márquez Száz év magány
Babits: Jónás könyve
·3 perc· 0 · 0
magyar fakt Babits Mihály Jónás könyve